งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
PlayPause
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
 

เอกสารต่าง ๆ ของงานสหกิจ


1คู่มือนักศึกษาสหกิจศึกษา
2ระเบียบ ประกาศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3ดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์ม สำหรับนักศึกษา

- งานสหกิจศึกษา เอกสารสำหรับนักศึกษา

สหกิจศึกษาในประเทศ

- ระเบียบ ประกาศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (12-07-17)
- CDIO Skills Set Survey revision (PC) 22-11-16
- CDIO Skills Set Survey revision (PT) 22-11-16
- CDIO Skills Set Survey revision (TV) 22-11-16
- CDIO Skills Set Survey revision (AP) 22-11-16
- CDIO Skills Set Survey revision (MM) 22-11-16
- CDIO Skills Set Survey revision (DM) 22-11-16
- สก01-03และ04
- สก.01 แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา ce_01
- สก.02 แบบเสนองานสหกิจนักศึกษา ce_02
- สก.03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
- สก.04 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับ ce_04
- สก.05 แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ce_05
- สก.06 หนังสือสัญญาการเข้ารับการปฏิบัติงานce_06
- สก.07 แบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน ce_07
- สก.08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- สก.09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- สก.12 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
- สก.13 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
- สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 01 PC
- สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 02 PT
- สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 03 TV
- สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 04 AP
- สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 05 MM
- สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 06 DM
- สก.15 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(สาหรับผู้นิเทศงาน)
- สก.19 แบบอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

สหกิจศึกษาต่างประเทศ

- ขั้นตอนการขอรับทุนสําหรับนักศึกษา
- สก.01 แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา
- สก.02 แบบเสนองานสหกิจนักศึกษา
- สก.03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
- สก.04 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์
- สก.19 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์
4ดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์ม สำหรับอาจารย์

- งานสหกิจศึกษา เอกสารสำหรับอาจารย์

สหกิจศึกษาภายในประเทศ

เอกสารงานนิเทศนักศึกษา รอบที่ 1 - รอบ-1-สำหรับ-นศ-1-คน-สก.10-12-13
- รอบ-1-สำหรับ-นศ-2-คน-สก.10-12-13
- รอบ-1-สำหรับ-นศ-3-คน-สก.10-12-13
- รอบ-1-สำหรับ-นศ-4-คน-สก.10-12-13
- รอบ-1-สำหรับ-นศ-5-คน-สก.10-12-13
- รอบ-1-สำหรับ-นศ-6-คน-สก.10-12-13
- รอบ-1-สำหรับ-นศ-7-คน-สก.10-12-13
- รอบ-1-สำหรับ-นศ-8-คน-สก.10-12-13
- รอบ-1-สำหรับ-นศ-9-คน-สก.10-12-13
- รอบ-1-สำหรับ-นศ-10-คน-สก.10-12-13
เอกสารงานนิเทศนักศึกษา รอบที่ 2 - รอบ-2-สำหรับ-นศ-1-คน-สก.10-12-13-14-15-16
- รอบ-2-สำหรับ-นศ-2-คน-สก.10-12-13-14-15-16
- รอบ-2-สำหรับ-นศ-3-คน-สก.10-12-13-14-15-16
- รอบ-2-สำหรับ-นศ-4-คน-สก.10-12-13-14-15-16
- รอบ-2-สำหรับ-นศ-5-คน-สก.10-12-13-14-15-16
- รอบ-2-สำหรับ-นศ-6-คน-สก.10-12-13-14-15-16
- รอบ-2-สำหรับ-นศ-7-คน-สก.10-12-13-14-15-16
- รอบ-2-สำหรับ-นศ-8-คน-สก.10-12-13-14-15-16
- รอบ-2-สำหรับ-นศ-9-คน-สก.10-12-13-14-15-16
- รอบ-2-สำหรับ-นศ-10-คน-สก.10-12-13-14-15-16
- ระเบียบ ประกาศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (12-07-17)
- สก.10 แบบขออนุญาตการออกนิเทศนักศึกษา
- สก.16 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(สำหรับอาจารย์นิเทศ)

สหกิจศึกษาต่างประเทศ

- สก.07แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน
- สก.08แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- สก.13แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
- สก.14แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
- สก.15แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
- สก.16 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(สำหรับอาจารย์นิเทศ)
5รายชื่อสถานประกอบการ
6ปฏิทินสหกิจศึกษา
7MOU
งานสหกิจศึกษา

การประกวดสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสหกิจศึกษา

ภาพกิจกรรมสหกิจ

งานสหกิจศึกษา

ติดต่อสอบถาม