งานบุคลากร

เอกสารดาวน์โหลด
1หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากร
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตาจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
- หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560
- แบบประเมินภาระงานขั้นต่ำ
- ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2ระเบียบการเดินทางไปราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2560
- ระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 2554
3ระเบียบการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ดาวน์โหลดสำหรับบุคลากร
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 2549
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 2552 ฉบับ2
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 2555 ฉบับ3
- มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2556
- หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน มทร.ธัญบุรี