Slide Background
Slide Background
Slide Background
Slide Background
Slide Background
Slide Background
Slide Background
Slide Background

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
ซึ่งคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำโดยผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดี พร้อมทั้งอาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Slide Background

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้จัดกิจกรรมเป็นจำนวน 2 วัน
คือวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566
Slide Background
Slide Background
Slide Background
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ขอแสดงความยินดี กับ
อาจารย์กมลทิพย์ ต่อทรัพย์สินชัย
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Slide Background
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ขอแสดงความยินดี กับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Slide Background
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ขอแสดงความยินดี
กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ ย่องซื่อ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Slide Background
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำด้วย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวยง อนุมานราชธน หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและเสียง และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ พื้นผา อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ได้ต้อนรับคณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สาชาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย จำนวน 8 ท่าน
Slide Background
กิจกรรมเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์สารคดี 3 เรื่อง คือ คนกลองเอกราช มีดอรัญญิก และใจขวัญ

การผลิตภาพยนตร์สารคดี มรดกของแผ่นดิน “ศาสตร์และศิลป์แห่งภูมิปัญญาไทย “ให้แก่นักเรียนมัธยมในพื้นที่ 3 จังหวัดคือ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี

Slide Background

หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มุ่งเน้นสร้างบัณฑิต นักปฏิบัติ

ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอน


– โรงถ่ายภาพยนตร์ 1 (Studio1)
- โรงถ่ายภาพยนตร์ 2 (Studio2)
- ห้องฉาก (Scene room)
- ห้องแต่งตัวหญิง/ชาย (Female/Male costume)
- โรงภาพยนตร์
- สตูดิโอภาพนิ่ง 1115/1
- สตูดิโอภาพนิ่ง 1115/4
- ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียงระบบ 7.1 [Studio Mixer 7.1(1314)]
- ห้องฝึกปฏิบัติควบคุมการออกอากาศทางโทรทัศน์(Master Control Room/MCR)
- ห้องปฏิบัติการบันทึกเทปโทรทัศน์ (1313)
- ห้องผลิตรายการโทรทัศน์ (Studio4)


นักศึกษาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน
Slide
ผลงานนักศึกษา

วิดีโอผลงานนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง