ผลงานนักศึกษา :

6
นโยบายหลัก
สร้างนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ที่เป็นนักปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรม ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้ กับการทำงาน (Work Integrated Learning) และการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
More
5
วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีความแข็งแกร่งในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับภูมิภาค และระดับสากล
More
3
ยุทธศาสตร์
จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนให้เป็นนักปฏิบัติ เก่ง ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสื่อสารมวลชน
More
2021.4.7_210408_29
อัตลักษณ์
More