บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานบนเครือข่าย (MCT.NAS)

บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานบนเครือข่าย (MCT.NAS)นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูล สื่อการสอน รวมถึง สื่อดิจิทัล รูปแบบต่างๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะกวดในการเรียนการสอน และดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ระบบมีการกำหนดค่าการทำงานให้สามารถเข้าถึงภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น ทั้งนี้หากท่านต้องการใช้งานภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ท่านต้องทำการ เชื่อมต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ (VPN) ก่อน

>> เข้าสู่เว็บไซต์ MCT.NAS <<