ระบบสืบค้นปริญญานิพนธ์และงานวิจัย

ระบบสืบค้นปริญญานิพนธ์และงานวิจัยนี้ จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลปริญญานิพนธ์และงานวิจัย ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่งกำหนดค่าการทำงานให้สามารถเข้าถึงภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น

ทั้งนี้หากท่านต้องการใช้งานภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ท่านต้องทำการ เชื่อมต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ (VPN) ก่อน

>> เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสืบค้นปริญญานิพนธ์และงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน <<