previous arrow
next arrow
Slider
 เมนูด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน

ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับข่าวปลอม

ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับข่าวปลอม

ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับข่าวปลอม

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ร่วมมือกันจัดทำอินโฟกราฟิกแอนเมชัน “การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News)” ภายใต้โครงการ “Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake” โดยมีเนื้อหาจำนวน 3 ตอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับข่าวปลอม ประเภทของข่าวปลอม และวิธีการตรวจสอบข่าวปลอม เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะในการรู้เท่าทันข่าวปลอม โดยเน้นสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ร่วมมือกันจัดทำอินโฟกราฟิกแอนเมชัน “การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News)” ภายใต้โครงการ “Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake” โดยมีเนื้อหาจำนวน 3 ตอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับข่าวปลอม ประเภทของข่าวปลอม และวิธีการตรวจสอบข่าวปลอม เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะในการรู้เท่าทันข่าวปลอม โดยเน้นสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ร่วมมือกันจัดทำอินโฟกราฟิกแอนเมชัน “การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News)” ภายใต้โครงการ “Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake” โดยมีเนื้อหาจำนวน 3 ตอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับข่าวปลอม ประเภทของข่าวปลอม และวิธีการตรวจสอบข่าวปลอม เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะในการรู้เท่าทันข่าวปลอม โดยเน้นสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับข่าวปลอม

Play
Slider
Image is not available

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์สื่อด้านภาพถ่ายและภาพยนตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์การผลิตในระดับมืออาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และประกอบอาชีพได้ดังนี้

เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์สื่อด้านภาพถ่ายและภาพยนตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์การผลิตในระดับมืออาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และประกอบอาชีพได้ดังนี้

เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์สื่อด้านภาพถ่ายและภาพยนตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์การผลิตในระดับมืออาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และประกอบอาชีพได้ดังนี้- ผู้กำกับภาพ (Director of Photography)
- ผู้จัดแสงภาพยนตร์และโทรทัศน์ (Gaffer)
- ผู้ตัดต่อและลำดับภาพ (Editor)
- ผู้บันทึกเสียงภาพยนตร์ (Sound Recordist)
- ผู้จัดการกองถ่าย (Production Manager)
- ช่างภาพ (Photographer)

เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

เรียนรู้การผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งกระบวนการ การจัดการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ การบริหาร การวางแผน และควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ โดยฝึกทักษะด้วยประสบการณ์จริงในภาค อุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพและสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้


- นักออกแบบสิ่งพิมพ์ และทำแม่พิมพ์
- นักเทคโนโลยีทางการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบการพิมพ์ต่าง ๆ
- นักเทคโนโลยีทางการผลิตกระดาษและหมึกพิมพ์
- ผู้ประสานงานและควบคุมการผลิตสิ่งพิมพ์
- นักปฏิบัติงานด้านหลังการพิมพ์

Image is not available

เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

เรียนรู้กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตการตัดต่อภาพและเสียง สามารถวิเคราะห์วิจัยด้านการสื่อสาร บริหารสื่อด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางการประกอบอาชีพดังนี้


- ผู้กำกับรายการวิทยุโทรทัศน์
- ผู้กำกับแสงด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
- ผู้ตัดต่อ/ลำดับภาพและเสียงทางด้านวิทยุและโทรทัศน์
- ผู้ควบคุมเทคนิคการออกอากาศในระบบดิจิทัล
- ผู้ควบคุมคุณภาพด้านภาพและเสียง
- ผู้กำกับรายการวิทยุโทรทัศน์

Image is not available
Image is not available

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีด้านมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการออกแบบกราฟฟิก การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงงานด้านการสร้างแอนิเมชั่น 2 มิติ และ 3 มิติ รองรับด้วยห้องปฏิบัติการ Motion Capture และห้องปฏิบัติการ Stop Motion เพื่อให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระได้ ดังนี้


- นักผลิตสื่อแอนิเมชั่น
- นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
- นักผลิตเว็บไซต์
- นักออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็คทรอนิกส์
- นักออกแบบและสร้างภาพเทคนิคพิเศษ

Image is not available

เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

เรียนรู้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ เพื่อการผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ ภายใต้กฏหมายและจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้


- นักสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative)
- ผู้กำกับศิลป์เพื่องานโฆษณา (Art Director for Advertising)
- นักประชาสัมพันธ์(Public Relations)
- ผู้อำนวยการผลิต(Producer)
- นักวางแผนสื่อ(Media Planner)
- ผู้บริหารลูกค้า(Account Executive)
- นักบริหารกิจกรรมพิเศษ(Event Organizer)

เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเพื่อประยุกต์ใช้ ในงานสื่อสารมวลชนในแต่ละด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมอาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการออกอากาศ (Broadcasting) เทคโนโลยีการจัดแสง (Performance Technology) และเทคโนโลยีออนไลน์และอุปกรณ์ (Online and Application) โดยมีสาขาอาชีพดังนี้


- ผู้ควบคุมเนื้อหาด้านสื่อดิจิทัล
- ผู้ควบคุมด้านเทคนิคระบบปฏิบัติการสื่อดิจิทัล
- ผู้จัดการและควบคุมการผลิตสื่อดิจิทัล
- ผู้ควบคุมด้านการเผยแพร่สื่อระบบดิจิทัล
- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- พนักงานผู้ควบคุมบริษัทด้านการผลิตสื่อ

Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider
Image is not available
Play


คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มุ่งสร้างนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล ที่เป็นนักปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรม
ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการ
การเรียนรู้ กับการทำงาน (Work Integrated Learning) และการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

Slider