เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2567
- แบบฟอร์มรายงานผล KR KPI 67 ไตรมาส 1
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทบทวน KR - KPI 67 CEO 8 พ.ย.66(PDF)
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทบทวน KR - KPI 67 CEO 8 พ.ย.66(Excel)
- กรอบแนวทางการติดตาม KR KPI 2567 ของ มทร.ธัญบุรี
- กรอบแนวทางการติดตาม KR KPI 2567 ของ มทร.ธัญบุรี (File Word)
- แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละส่วนงาน ประจำปี2567
- นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พศ 2566-2570
- นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พศ 2566-2570 ปป
- กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง อว. 2566-2570
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
ปีงบประมาณ 2566
- แผนปฏิบัติราชการ มทร.ธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พศ 2566
- แบบฟอร์มการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
- สรุปผลดำเนินการ KR และ KPI ไตรมาส 3/2566
- รายงานผลยุทธศาสตร์ มทรธ. ไตรมาส 2/2566
- สรุปรายงานผล KPI_ไตรมาส 2.2566
- สรุปรายงานผลKR_ไตรมาส 2.2566
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม
คำรับรองปฏิบัติราชการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2566
สรุป-KR-KPI-ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการคณะ ประจำปีงบประมาณ 2566
(How To) กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) / ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2566
นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2
นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 ฉบับย่อ
แผ่นพับนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี