กลับหน้าระบบทะเบียน
ขั้นตอน ช่วงเวลาทำการ

ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ช่วงเวลาทำการ

ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ช่วงเวลาทำการ

ภาคการศึกษาที่ 3/2566

การลงทะเบียนเรียน

28-29 มิถุนายน 2566 15 – 16 พฤศจิกายน  2566 26-28 มีนาคม 2567

การลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ตามแผนการเรียน) ในเว็บไซต์

2-3 กรกฎาคม 2566 19-20 พฤศจิกายน 2566 26-28 มีนาคม 2567

การเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ในเว็บไซต์)

4-10 กรกฎาคม 2566 21 – 27 พฤศจิกายน 2566 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2567

การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา (นอกแผนการเรียน) *ติดต่อผู้สอนสำรองที่นั่งในเว็บไซต์

4-10 กรกฎาคม พ.ศ.2566 21 – 27 พฤศจิกายน  2566 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2567

การขอสำเร็จการศึกษาและการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

4 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ.2566 21 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม  2566 2 – 16 เมษายน 2567

การถอนรายวิชา W

11 กรกฎาคม – 17 กันยายน 2566 26 พฤศจิกายน  2566 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 3 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2567

การชำระเงินค่าเทอม

11 กรกฎาคม – 17 กันยายน 2566 28 พฤศจิกายน  – 4 ธันวาคม 2566 3 – 9 เมษายน  2567

วันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า วันละ 50 บาท ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่เกิน 2,000 บาท

คำอธิบาย : กรณีที่นักศึกษาชำระค่าเทอมล่าช้า แต่อยู่ในช่วงเวลานี้  ให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดจากระบบนักศึกษา ซึ่งระบบจะคำนวณค่าปรับไว้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำไปชำระที่ธนาคารตามที่ระบุในใบแจ้งยอด โดยจะต้องชำระในวันเดียวกับที่พิมพ์ใบแจ้งยอดออกมา ไม่ต้องเขียนใบคำร้องขอผ่อนผันค่าเทอม

18 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2566 5 ธันวาคม 2566 – 13 มกราคม 2567 10 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2567

การยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าเทอม

คำอธิบาย

11-17 กรกฎาคม 2566

 

28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2566

 

การลงทะเบียนเรียน กรณีที่หมดเขตการลงทะเบียนในหน้าเว็บไซต์ (ยื่นคำร้อง)

ภายใน 21 กรกฎาคม 2566 ภายใน 8 ธันวาคม 2566 ภายใน 12 เมษายน 2567

การรักษาสภาพเพื่อลาพักการศึกษา

ภายใน 31 สิงหาคม 2566 ภายใน 29 ธันวาคม 2566 ภายใน 31 พฤษภาคม 2567

การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภายใน 31 สิงหาคม 2566 ภายใน 29 ธันวาคม 2566 ภายใน 31 พฤษภาคม 2567

การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีลงทะเบียนเรียนไม่ชำระเงิน

ภายในเดือน ตุลาคม 2565 ภายใน เดือน มีนาคม 2566
การพิมพ์เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาของบุตรข้าราชการรัฐวิสาหกิจ