เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลชื่อหลักสูตร ภาษาไทย:
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Technology Program in Digital Media Technology

เรียนอะไรบ้าง ?
เรียนเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานประสบการณ์ดิจิทัล การออกแบบและผลิตเนื้อหาสำหรับงานสื่อดิจิทัล การออกแบบและควบคุมแสงและเสียงสำหรับงานต่างๆ เช่น งานคอนเสิร์ต งานอีเวนท์ นิทรรศการ เป็นต้น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสรรค์และนำเสนองาน การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมการแสดงผลตามความต้องการของผู้ใช้

จบแล้วทำงานอะไร?
– นักครีเอทีฟเทคโนโลยี (Creative Technology)
– ผู้ผลิตเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Creation)
– นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว (Motion Media Design)
– นักออกแบบการแสดงประสบการณ์ดิจิทัล (Digital Live Experience Artist)
– นักออกแบบและควบคุมแสงและเสียงสำหรับงานแสดง (Light and Sound Design for performance)

จุดเด่นของหลักสูตร
– มีรูปแบบการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกและใช้ความคิด สร้างสรรค์ในการทำงาน
– มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและควบคุมแสงและเสียงสำหรับงานประเภทต่างๆ
– ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเหมาะสมสำหรับงานสร้างสรรค์
– ฝึกปฏิบัติอย่างมืออาชีพรายละเอียดหลักสูตร

ผศ.สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ

ประธานหลักสูตร

 

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบปกติ (4 ปี)


สาขาวิชา

รายละเอียด

1เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
คุณสมบัติ

1.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายงานทะเบียนนักศึกษา

โทรศัพท์ :02 549 4507,02 549 4520 โทรสาร : 02 549 4500

เว็บไซต์ :http://www.mct.rmutt.ac.th