ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 1
10 มกราคม 2019
The 4th Asia Color Association Conference 2018
17 มกราคม 2019
Show all

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย 2561 ครั้งที่ 1

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย

ภายใต้ประเด็น เทคนิคการเผยแพร่งานวิจัย ครั้งที่ 1

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อเทคนิคการเผยแพร่งานวิจัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายในหน่วยงาน ทำหน้าที่เป็น Facilitator และ Note Taker ประกอบด้วย ผศ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร ดร.สุรชัย ขันแก้ว นางสาวเบญนภา ชาติเชื้อ นางสาววรรณชนก สุนทร และ นางสาวกุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิน 14 ท่าน ซึ่งการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ มีเรื่องเล่าทั้งสิ้น 10 เรื่อง

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ได้ร่วมประชุมที Facilitator เพื่อสรุปความรู้ไว้ทั้งหมด 6 หมวดหมู่คือ การเผยแพร่ระหว่างวิจัย การเลือกแหล่งเผยแพร่ เครือข่ายนักวิจัย ทางเลือกสร้างผลงาน การเขียนบทความ และอื่นๆ ซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 สามารถสรุปและจำแนกเรื่องเล่าได้ตามหมวดคือ หมวดหมู่การเลือกแหล่งเผยแพร่ 1 เรื่องประกอบด้วย เลือกหัวข้อที่ชอบเผยแพร่ในวารสารที่ใช่ หมวดหมู่เครือข่ายนักวิจัย จำนวน 4 เรื่องประกอบด้วย คบนักวิจัยพาไปตีพิมพ์ ไปเที่ยวเดี๋ยวช่วย ช่วยทีเดี๋ยวพี่พาไปญี่ปุ่น และครอบครัวนักวิจัย หมวดหมู่ทางเลือกสร้างผลงาน 1 เรื่อง ประกอบด้วย ไม่มีงานวิจัยก็สามารถตีพิมพ์ได้ หมวดหมู่การเขียนบทความ 1 เรื่องประกอบด้วย การเขียนหมวดทั้ง 5 ของบทความวิจัย และหมวดหมู่อื่นๆ 3 เรื่อง แรงใจจากการไป Conference ก้าวข้ามความกลัว วิจัยพาไปเที่ยว

หมวดหมู่ : การเลือกแหล่งเผยแพร่ 1 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
เลือกหัวข้อที่ชอบเผยแพร่ในวารสารที่ใช่ 1. ต้องมีงานวิจัย ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ ได้รับหรือไม่ได้รับทุนวิจัย ก็สามารถเผยแพร่ได้

2. งานวิจัย จะต้องตรงกับสายงานไม่ข้าม Field มีความเฉพาะทาง ไม่กว้างจนเกินไป

3. ข้อควรพิจารณาในการการเลือก Journal เพื่อเผยแพร่งานวิจัย คือ ต้องพิจารณา Impact Factor และ Field ที่ตรงกับสายงาน

4. การเขียนงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ใน Journal จะต้องอ้างอิงรูปแบบจาก Paper ของ Journal นั้น ๆ

1. ต้องมีงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตรง Field

2. ศึกษางานวิจัยที่เผยแพร่ใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ

3. ความมุ่งมั่นและความตั้งใจ

4. การบริหารจัดการ

5. การอ้างอิงบทความวิจัย Journal ที่ต้องการตีพิมพ์

จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ, การพิจารณาวารสารม, การเผยแพร่งานวิจัย ,การเผยแพร่งานวิจัยต่างประเทศ

หมวดหมู่ : เครือข่ายนักวิจัย 4 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
คบนักวิจัยพาไปตีพิมพ์ การทำงานร่วมกับผู้รู้ด้านการวิจัย ซึ่งสามารถช่วยเหลือ บอกกล่าวข้อมูล และสร้างแรงผลักดันในการทำงานวิจัย

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

การทำงานร่วมกับคนอื่นๆ กานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี, เครือข่ายนักวิจัย
ไปเที่ยวเดี๋ยวช่วย 1. สร้างแรงจูงใจจากการเดินทาง

2. เตรียมตัวอย่างหนัก เพื่อให้พร้อมต่อการนำเสนอ

1. เครือข่ายนักวิจัย

2. ความพยายาม

สุวัฒน์ พื้นผา, จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ, สร้างแรงจูงใจจากการเดินทาง, ความพยายาม
ช่วยทีเดี๋ยวพี่พาไปญี่ปุ่น การช่วยเหลือนักวิจัยเพื่อให้ได้มีส่วนร่วมงานวิจัย เครือข่ายนักวิจัย อัครเดช ทองสว่าง, อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์, เครือข่ายนักวิจัย
ครอบครัวนักวิจัย 1. หาโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการให้มากที่สุด

2. เริ่มต้นโดยการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย

3. พิจารณาประโยชน์ของงานวิจัย

4. หาโอกาสไปนำเสนอผลงานภายนอกเพื่อสร้างเครือข่าย

1. การมีที่ปรึกษาที่ดี

2. โอกาสในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

3. การมีเครือข่ายจากสถานศึกษาที่สำเร็จมา

กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร, เครือข่ายนักวิจัย, ครอบครัวนักวิจัย

 

หมวดหมู่ : ทางเลือกสร้างผลงาน 1 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
ไม่มีงานวิจัยก็สามารถตีพิมพ์ได้ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ต้องมีงานวิจัยก่อน แต่หากไม่มีงานวิจัยของตนเอง สามารถใช้ทางเลือกการสำรวจวรรณกรรม ซึ่งเป็นงานตีพิมพ์ประเภท Literature review สามารถตีพิมพ์ได้ การสำรวจวรรณกรรม ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร, การสำรวจวรรณกรรม, Literature review, บทความวิชาการ

หมวดหมู่ : การเขียนบทความ 1 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
การเขียนหมวดทั้ง 5 การเขียนบทความวิจัย มีประมาณ 5 หมวด เช่น บทนำ ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา ต้องวางแผนเขียนให้ดี ไม่ควรเขียนแบบ Abstract ว่ารายงานเป็นอะไร ต้องวางโครงร่าง

1 การเขียนความสำคัญของปัญหา ให้เขียนมุ่งไปที่วัตถุประสงค์

2 การเขียนระเบียบวิธีวิจัย Methodology ต้องเขียนสรุป ให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการออกแบบงานวิจัยจะวัดค่าอะไรบ้าง

3 การเขียนผลของการวิจัยจะต้องกระชับผล ไม่ใช่เอาผลทุกอย่างมาตอบ ถามเรื่องอะไรเราตอบเรื่องนั้น โดยใช้วัตถุประสงค์หลัก

4 การเขียนสรุป เป็นการสรุปผลทั้งหมดของงานวิจัย โดยปกติจะเขียนไว้ 15 หน้า แต่ถ้าเป็นสายสังคมศาสตร์อาจจะถึง 20 หน้า

การวางโครงร่างเนื้อหา ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร, การเขียนบทความวิจัย, การเขียนความสำคัญของปัญหา, การเขียนวัตถุประสงค์, การเขียนระเบียบวิธีวิจัย, การเขียนผลของการวิจัย, การเขียนสรุป, การวางโครงร่างเนื้อหา

หมวดหมู่ : อื่นๆ 3 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
แรงใจจากการไป Conference เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่ออัพเดทข้อมูล และนวทาสงการทำงานวิจัย เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นต่อการพัฒนางานวิจัย

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล, ผลจากการเผยแพร่งานวิจัย, การพัฒนางานวิจัย
ก้าวข้ามความกลัว 1. ไปเข้าร่วมงาน Conference ที่สนใจ เผื่อดูรูปแบบงาน เปิดโลกทรรศน์

2. ไปนำเสนอผลงานของตนเอง โดยเฉพาะการนำเสนอแบบ Oral Presentation

ความกล้า เบญนภา ชาติเชื้อ, ผลจากการเผยแพร่งานวิจัย, ก้าวข้ามความกลัว, Oral Presentation
วิจัยพาไปเที่ยว 1. การเข้าร่วมเครือข่ายนักวิจัยเพื่อรับทราบข่าวสาร

2. ใช้การเดินทางเป็นแรงผลักดัน

1. เครือข่ายนักวิจัย

2. การเดินทาง

วรรณชนก สุนทร, ศักดา ส่งเจริญ, การเดินทาง, เครือข่ายนักวิจัย

 

Comments are closed.