การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ปรัชญา

บัณฑิตเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นการประยุกต์ ความรู้ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการผลิตสื่อทางด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่และมีความเป็นสากล เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

 รายละเอียดหลักสูตร

bg6

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
2) เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้หลักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์ และจัดการกระบวนการผลิตสื่อทางด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในสื่อสารมวลชน
3) เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ วิจัย และการแก้ปัญหา
4) เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถเสนอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสื่อสารมวลชนรวมทั้งใช้ประกอบการตัดสินใจ และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6) มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์