เทคนิคการพัฒนาปริญญานิพนธ์สู่การตีพิมพ์วารสารวิชาการ ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จากการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2565

การลดปริมาณงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผลงานของนักศึกษา ด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบ MCT Model จากการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2565
4 กรกฎาคม 2023
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6 กรกฎาคม 2023
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com