หลักสูตรปริญญาตรี

PC242

สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

จบแล้วทำงานอะไร?
– นักถ่ายภาพ (Photographer)
– นักถ่ายภาพยนตร์ (Cinematographer)
– ผู้ตัดต่อและลำดับภาพยนตร์ (Editor)
– ผู้บันทึกเสียงภาพยนตร์ (Sound Recordist)
– ผู้ปรับแต่งสีภาพยนตร์ (Colorist)
– ผู้สร้างผลพิเศษทางภาพ (Visual effects Compositor)

รายละเอียดเพิ่มเติม
TV242

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

จบแล้วทำงานอะไร ?
– ช่างกล้องโทรทัศน์
– ครีเอทีฟด้านการผลิตสื่อภาพและเสียง
– นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
– ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
– นักผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
– ช่างตัดต่อภาพและเสียง
– ช่างภาพหรือ ช่างกล้อง
– เจ้าหน้าที่เทคนิคทางการออกอากาศ
– พิธีกร/ ผู้ประกาศข่าว/ ผู้ดําเนินรายการ/ นักจัดรายการ
– ผู้ประกอบการด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
AP242

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

จบแล้วทำงานอะไร?
– นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations Officer)
– นักวางแผนสื่อ (Media Planner)
– ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)
– ผู้กำกับศิลป์ (Art Director)
– ผู้สร้างสรรค์ข้อความ (Copy Writer)
– ผู้อำนวยการผลิต ( Producer)
– ผู้ประสานงาน ( Co-ordinator)
– นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
รายละเอียดเพิ่มเติม
MM242

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

จบแล้วทำงานอะไร ?
– นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (Graphic Designer)
– นักสร้างโมเดลสามมิติ (3D Modeler)
– นักสร้างภาพแอนิเมชัน (Animator)
– นักออกแบบเว็บไซต์และสื่อปฏิสัมพันธ์ (Web and Interactive Designer)
รายละเอียดเพิ่มเติม
DM242

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

จบแล้วทำงานอะไร?
– นักครีเอทีฟเทคโนโลยี (Creative Technology)
– ผู้ผลิตเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Creation)
– นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว (Motion Media Design)
– นักออกแบบการแสดงประสบการณ์ดิจิทัล (Digital Live Experience Artist)
– นักออกแบบและควบคุมแสงและเสียงสำหรับงานแสดง (Light and Sound Design for performance)
รายละเอียดเพิ่มเติม
PT242

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

จบแล้วทำงานอะไร?
– นักออกแบบสิ่งพิมพ์
– นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
– นักเทคโนโลยีทางการผลิตหมึกและกระดาษ
– นักเทคโนโลยีทางการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบการพิมพ์ต่างๆ
– นักวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
– นักเทคโนโลยีวัสดุ อุปกรณ์ ควบคุมเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์
– ผู้บริหารธุรกิจทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบปกติ (4 ปี)


สาขาวิชา

สาขาที่เปิดสอน

1เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
คุณสมบัติ

1.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

2เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
คุณสมบัติ

1.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

3เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คุณสมบัติ

1.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

4เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
คุณสมบัติ

1.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

5เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติ

1.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

6เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ

1.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบโอน ภาคปกติ


สาขาวิชา

สาขาที่เปิดสอน

1เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คุณสมบัติ

1.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

2เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ

1.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายงานทะเบียนนักศึกษา

โทรศัพท์ :02 549 4507,02 549 4520 โทรสาร : 02 549 4500

เว็บไซต์ :http://www.mct.rmutt.ac.th