MCT ร่วมเดินการกุศล ราชมงคลสัมพันธ์ครั้งที่ 19
13 มีนาคม 2019
กิจกรรม HER OF HEART พี่วิ่งให้ เติมใจน้อง
14 มีนาคม 2019
Show all

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย 2561 ครั้งที่ 3

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย

ภายใต้ประเด็น เทคนิคการเผยแพร่งานวิจัย ครั้งที่ 3

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อเทคนิคการเผยแพร่งานวิจัย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ได้รับเกียรติวิทยากรภายในหน่วยงาน ทำหน้าที่เป็น Facilitator และ Note Taker ประกอบด้วย ผศ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร ดร.สุรชัย ขันแก้ว นางสาวเบญนภา ชาติเชื้อ นางสาววรรณชนก สุนทร และ นางสาวกุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิน 14 ท่าน ซึ่งการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ มีเรื่องเล่าทั้งสิ้น 8 เรื่อง

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ได้ร่วมประชุมที Facilitator เพื่อสรุปความรู้ไว้ทั้งหมด 6 หมวดหมู่โดยสามารถจำแนกได้ตามหมวดคือ หมวดหมู่เครือข่ายนักวิจัย 1 เรื่องประกอบด้วย สร้างเครือข่ายจากคาแรกเตอร์ตัวเอง หมวดหมู่ทางเลือกสร้างผลงาน 3 เรื่องประกอบด้วย ไปอัพเดทบ้างนะ วิจัยเพื่อนักศึกษาผู้บกพร่องทางการได้ยิน และ วิชาชีพไปสู่งานวิจัย หมวดหมู่อื่นๆ 4 เรื่อง ประกอบด้วย ทุนวิจัยภายนอกดีอย่างไร บูรณาการวิจัยวิจัยกับภารกิจที่เกี่ยวข้อง เมื่องานถูกปฏิเสธ และเตรียมมาอย่ากลัว

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มีผู็กล่าวถึงเรื่องที่สอดคล้องกันเช่น ไปอัพเดทบ้างนะ โดย ผศ.ดร.กิติโรจน์ รัตนเกษมสุข ได้ใช้เทคนิควิธีที่สอดคล้องกับเรื่อง อัพเดทความรู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยผศ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร ซึ่งได้เล่าดรื่แองไว้ในการแลกเปลี่ยนครั้งที่ 2 เรื่องเตรียมมาอย่ากลัว โดยอาจารย์กิติพร ชูเกียรติ ซึ่งได้ใช้เทคนิคที่สอดคล้องกับ เครือข่ายนักวิจัยใกล้ชิดพี่เลี้ยง ซึ่งอาจารย์จารุณี เจริญรส ได้เล่าเรื่องไว้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ : เครือข่ายนักวิจัย 1 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
สร้างเครือข่ายจากคาแรกเตอร์ตัวเอง 1. สร้างคาแรกเตอร์ที่เป็นของตัวเอง พิจารณางานที่เชี่ยวชาญเพื่อนำไปสู่การทำวิจัย

2. ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนางานให้กลายเป็นงานวิจัยที่ใหม่ และเป็นประโยชน์ในปัจจุบัน

1. การรู้จักตัวตนในงานที่เชี่ยวชาญ

2. ความใฝ่รู้ต่อเทคโนโลยีใหม่ในงาน

เบญนภา  ชาติเชื้อ, 3D Animation, คาแรกเตอร์ด้านงานวิจัย

หมวดหมู่ : ทางเลือกสร้างผลงาน 3 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
ไปอัพเดทบ้างนะ 1.เข้าร่วมนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติวิชาการที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงความรู้ด้านการวิจัยที่เป็นกระแสในปัจจุบัน

2. ติดตามสถานที่นำเสนองานวิจัยในที่ประชุมวิชาการได้ จากเว็บไซต์conference alert

3. พยายามเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยที่มาในงานประชุมวิชาการ

เว็บไซต์conference alert กิติโรจน์ รัตนเกษมสุข, การประชุมวิชาการ, conference alert
วิจัยเพื่อนักศึกษาผู้บกพร่องทางการได้ยิน 1. เลือกปัญหาในงานที่จะสามารถเป็นงานวิจัยได้

2. ให้นักศึกษากลุ่มบกพร่องทางการได้ยินมีส่วนร่วมในการวิจัย

3. ส่งผลงานเผยแพร่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. การเข้าใจปัญหาและความมุ่งมั่นแก้ไข

2. การให้นักศึกษามีส่วนร่วม

วสันต์ สอนเขียว, นักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน
วิชาชีพไปสู่งานวิจัย 1. ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในงานด้านอื่นๆ

2. พิจารณาความรู้ความสามารถของเราที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหานั้น

1. การมีเครือข่ายข้ามศาสตร์ วิภูษิต   เพียรการค้า, การออกแบบกราฟิก, ฉลากยา, เครือข่ายนักวิจัย

หมวดหมู่ : อื่นๆ 4 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
ทุนวิจัยภายนอกดีอย่างไร 1. ศึกษาข้อมูลแหล่งทุนวิจัยภายนอก ซึ่งมีการกำหนดหัวข้อวิจัยให้เลือกทำ

2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการส่งผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การมีเครือข่ายนักวิจัย ณัฐวิกา สินสุวรรณ, ทุนวิจัยภายนอก, เครือข่ายนักวิจัย
บูรณาการวิจัยวิจัยกับภารกิจที่เกี่ยวข้อง 1.พิจารณาหัวข้อวิจัยตามความถนัดในงาน

2. เลือกหัวข้อวิจัยที่สามารถบูรณาการกับงานอื่นๆได้หลากหลาย

 

การมีจิตสาธารณะเสียสละ ธีรศานต์ ไหลหลั่ง, บูรณาการวิจัย, วิชาภาพดิจิทัล, การท่องเที่ยวนครนายก, Virtual Reality (VR), สื่อการท่องเที่ยวนครนายก
เมื่องานถูกปฏิเสธ 1. หากงานวิจัยที่ส่งเผยแพร่ไม่ได้รับการตอบรับ ให้เปิดใจยอมรับอย่าพึ่งท้อถอย แล้วปรับปรุงงานวิจัย และส่งใหม่ โดยสิ่งสำคัญคือ ห้ามส่งงานเดิมที่ยังไม่ได้ปรับแก้

2. การเผยแพร่งานวิจัย อาจต้องฝึกฝนโดยเริ่มที่การ proceeding ในงาน Conference

3. ควรหาโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในงานวิจัยเพื่อเพิ่มมุมมอง และปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอยู่สม่ำเสมอ

1. ความมุ่งมั่นและความตั้งใจ

2. การบริหารจัดการ

จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ, การเผยแพร่งานวิจัย
เตรียมมาอย่ากลัว 1. ต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการนำเสนอ

2. เมื่อถึงเวลาก็ให้นำเสนอให้เต็มที่ อย่ากลัว แล้วจะได้ข้อแนะนำที่ดี

1. การเตรียมตัว

2. การปรึกษาผู้รู้

3. ความกล้า

กิติพร ชูเกียรติ, สุรชัย ขันแก้ว, Proceeding, นำเสนออย่างมั่นใจ, การพัฒนางานวิจัย, ปรึกษาผู้รู้

Comments are closed.