ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
29 มกราคม 2019
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
06 กุมภาพันธ์ 2019
Show all

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 2

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต

ภายใต้ประเด็น เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่ 2

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 2 ภายใต้ประเด็น เทคนิคการกระตุ้นความสนใจในการเรียน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ได้รับเกียรติวิทยากรภายในหน่วยงาน ทำหน้าที่เป็น Facilitator และ Note Taker ประกอบด้วย ผศ.ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ อาจารย์ตปากร พุธเกส อาจารย์ชิรพงษ์ ญานุชิตร อาจารย์เบญนภา ชาติเชื้อ และ อาจารย์กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยอาจารย์ตปากร พุธเกส ได้กล่าวเปิดกิจกรรมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องภายใต้ประเด็นที่กำหนด โดย มีการจัดหมวดหมู่ไว้ 5 หมวดกล่าวคือ การควบคุมห้องเรียน การจัดการสอน กิจกรรมการสอน ผู้สอน และ สื่อการสอน ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการติดตามผลการใช้ความรู้ ครั้งที่ 1 และประเด็นต่างๆ ที่ต้องการเล่าประสบการณ์เพิ่มเติม โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิน 17 ท่าน ซึ่งการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ มีเรื่องเล่าทั้งสิ้น 17 เรื่อง โดยสามารถจำแนกได้ตามหมวดคือ หมวดหมู่การควบคุมห้องเรียน 1 เรื่อง ประกอบด้วย แย่งกันถามร่วมกันตอบ หมวดหมู่การจัดการสอน 7 เรื่อง ประกอบด้วย เพื่อนประเมินเพื่อน ต่อยอดความรู้จากประสบการณ์ของนักศึกษา จากห้องเรียนสู่เวทีประกวด เพื่อนเขียนมาไม่ดีเดี๋ยวผมแก้ให้ครับ หลายวิชาบูรณาการ การจำชื่อ และ การประยุกต์ใช้ Google Application กับการจัดการเรียนการสอน หมวดหมู่กิจกรรมการสอน 8 เรื่อง ประกอบด้วย การสอนแบบใช้บทบาทสมมุติ เพลง จังหวะ ทำนอง : เทคนิคการสอนช่วยจำ การใช้ทำนองเพลงช่วยกระตุ้นความจำหัวใจของเนื้อหา วนมาโชว์เหนือ เข้าถึงเข้าฐาน จัดทีมกันเองแล้วกัน จับคู่สู้ด้วยกัน จากหัวข้อสู่ผลงาน เพื่อนสอนเพื่อน หมวดหมู่ผู้สอน 1 เรื่อง ประกอบด้วย กลับมาเล่า หมวดหมู่สื่อการสอน 2 เรื่องประกอบด้วย ไปเอาตัวอย่างมาดูกันซิ บันทึกการสอน

จากผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 พบว่ามีการนำวิธีการเทคนิควิธีจากการแลกเปลี่ยนครั้งที่ 1 มาใช้ในเรื่อง ต่างๆ กล่าวคือ เรื่องแย่งกันถามร่วมกันตอบ โดยอาจารย์สุวัฒน์ พื้นผา ได้นำวิธีการใช้ไม้ผลัดมาใช้ร่วมในการควบคุมห้องเรียน ซึ่งเล่าเรื่องไว้โดยอาจารย์ตปากร พุธเกส เรื่องหลายวิชาบูรณาการ โดยผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ได้ประยุกต์วิธีการสอนแบบ Project base ซึ่งเล่าเรื่องไว้โดยอาจารย์กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร เรื่องเพลง จังหวะ ทำนอง เทคนิคการสอนช่วยจำ การใช้ทำนองเพลงช่วยกระตุ้นความจำหัวใจของเนื้อหา โดยผศ.ดร.ณัฐวิภา สินสุวรรณ ได้นำวิธีการสอนแบบการทวนซ้ำ ซึ่งเล่าเรื่องไว้โดยอาจารย์สุวัฒน์ พื้นผา และเรื่อง จับคู่สู้ด้วยกัน โดยดร.กิติโรจน์ รัตนเกษมสุข ได้นำวิธีการ เพื่อนสอนเพื่อน มาประยุกต์ใช้กับนักศึกษาที่พิการทางการได้ยิน ซึ่งเล่าเรื่องไว้โดยอาจารย์สุวัฒน์ พื้นผา เป็นต้น

หมวดหมู่ : การควบคุมห้องเรียน 1 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
แย่งกันถามร่วมกันตอบ 1. กำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ในแต่ละครั้งให้ชัดเจน

2. ให้แต่ละคนเตรียมคำถามที่ไม่ซ้ำกับเพื่อน แล้วถามให้เพื่อนในห้องช่วยกันตอบ

3. ใครที่ต้องการตอบ จะต้องยกมือก่อน ห้ามแย่งกันตอบ

4. ใช้เทคนิคไม้ผลัดช่วยควบคุมการเข้าออกห้องเรียน

1. เป้าหมายของการเรียนรู้

2. การให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฏ

3. การใช้เทคนิคไม้ผลัด

สุวัฒน์ พื้นผา, ตปากร พุธเกส, วิชาสัมนา, การกำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้, การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, Brainstorm, ไม้ผลัด

หมวดหมู่ : การจัดการสอน 7 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
เพื่อนประเมินเพื่อน 1. เปิดเผยเกณฑ์การให้คะแนนก่อนเรียน โดยมีทั้งเกณฑ์ที่อาจารย์จะให้ และเกณฑ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม

2. ให้สมาชิกในกลุ่มที่ร่วมปฏิบัติงานได้ร่วมประเมินคะแนน

3. ประเมินหลายครั้ง และพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในการประเมินแต่ละครั้ง

1. การเปิดเผยเกณฑ์

2. การให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมประเมิน

อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์, การไม่มีปฏิสัมพันธ์, เทคโนโลยีพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์, วิชาการควบคุมคุณภาพการพิมพ์, สหกิจศึกษา, การเปิดเผยเกณฑ์ประเมิน, การทำงานเป็นทีม, เพื่อนประเมินเพื่อน
ต่อยอดความรู้จากประสบการณ์ของนักศึกษา 1. จัดกลุ่มนักศึกษาที่มีปัญหาจากการเรียนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงสิ่งที่เคยทำและสิ่งที่สนใจ

2. แนะนำสิ่งที่จะสามารถศึกษาต่อได้

1. การจัดกลุ่มนักศึกษา

2. ประสบการณ์เดิมของนักศึกษา

อนันต์ ตันวิไลศิริ, สิ่งที่เคยทำมา, สิ่งที่อยากจะทำต่อ, การศึกษาเฉพาะทาง 1
จากห้องเรียนสู่เวทีประกวด 1. ให้นักศึกษาได้เข้าถึงโจทย์จริงนอกห้องเรียน โดยติดตามจากแหล่งส่งผลงานประกวด

2. พิจารณาโจทย์ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทั้งช่วงเวลาส่งงาน ระดับความสามารถในการผลิตผลงาน ความสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน ความสามารถของนักศึกษา และความสัมพันธ์กับช่วงเวลาเรียน

3. สอนนักศึกษาให้ผลิตสื่อเพื่อส่งประกวดโดยอ้างอิงกับเนื้อหาในรายวิชา

4. วัดผลการเรียนจากผลการเรียนไม่ใช่จากผลการส่งงประกวด

1. แหล่งประกวดผลงาน

2. ความสามารถพื้นฐานของนักศึกษา

ศรชัย บุตรแก้ว, วิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, ส่งผลงานประกวด, contestwar.com, โจทย์จริงนอกห้องเรียน
เพื่อนเขียนมาไม่ดีเดี๋ยวผมแก้ให้ครับ 1. อาจารย์สนบรรยายและสาธิต ส่วนประกอบ วิธีการใช้งาน ปัญหาของการใช้งานเครื่องจักรการพิมพ์ ให้นักศึกษาบันทึกวิธีการลงใบงานรายบุคล

2. จัดกลุ่มให้นักศึกษาทดลองฝึกปฏิบัติกับเครื่องจักรที่กลุ่มตัวเองได้รับผิดชอบ โดยมีอาจารย์คอยควบคุม

3. ในสัปดาห์ถัดไป ให้นักศึกษา วนไปทำเครื่องจักร์อื่น โดยให้อ่านใบงานของเพื่อนที่เคยทำไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วลองปฏิบัติงานตามขั้นตอนนั้น และให้คะแนนจากกขั้นตอนที่เพื่อนได้บันทึกไว้ หากไม่ดีหรือมีข้อควรปรับปรุงให้อัพเดทได้

1. ใบงาน

2. เทคนิคเพื่อนประเมินเพื่อน

อัครเดช ทองสว่าง, วิชาเทคโนโลยีหลักการพิมพ์, การสอนแบบสาธิต, ความปลอดภัยในงาน, ใบงาน, Lab, การทำงานเป็นทีม, เพื่อนประเมินเพื่อน
หลายวิชาบูรณาการ 1. ประยุกต์การใช้งานเทคนิคการสอนแบบ Project base กับChild Center ผสมกัน โดยจัดให้นักศึกษามีกิจกรรมที่สามารถออกไปข้างนอกได้จริง

2. การมอบหมายโปรเจคที่มีความสอดคล้องกับรายวิชาอื่นที่ลงเรียน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างงมีประสิทธิภาพ

1. รายวิชาที่เกี่ยวข้อง กุลกนิษฐ์ ทองเงา, วิภาวี วีระวงศ์, กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร, การสอนแบบ Project base, การสอนแบบ Child Center, การทำงานเป็นทีม, การบูรณาการกับรายวิชา
การจำชื่อ การจำชื่อนักศึกษาในห้องเรียนให้ได้ไปทดลองใช้ เพื่อให้สามารถพูดคุยกับนักศึกษาได้สะดวกมากขึ้น ใครไม่เข้าเรียนหรือมีปัญหาอื่นๆ ก็ทำให้พูดคุยกับนักศึกษาได้ง่ายขึ้น 1.ทักษะความจำ สุชาดา คันธารส, ผลการจำชื่อนักศึกษา, วิชาการจัดหน้ากระดาษ
การประยุกต์ใช้ Google Application กับการจัดการเรียนการสอน ผู้เล่า ได้เลือกแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ และมีการใช้งาน Smart Phone เป็นเครื่องมือในการติดต่อ สื่อสาร โดย สื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ คือ Facebook ซึ่ง ผู้สอน ใช้เป็นสื่อกลางในการส่งผ่านความรู้ ส่งผ่านผลการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ติดตามผลคะแนน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นความสนใจในการเรียน โดยใช้ Google Application เป็นเครื่องมือในระหว่างการจัดการเรียนการสอน โดยผลที่ได้คือ นักศึกษา มีอัตราการขาดเรียน ลดลง และมีความสนใจในการเรียน มากขึ้น 1. ความรู้ความเข้าใจในการใช้ Google Application ทั้งในส่วนของ Google Sheet ซึ่งมีพื้นฐานจากการใช้ Microsoft Excel และการใช้ Google Form ในการทำเป็นแบบสอบบถาม

2. การให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน เพื่อลดช่องว่าง ระหว่างผู้เรียน กับ ผู้สอน ให้ความรู้ สามารถเดินทางส่งผ่านได้ง่ายขึ้น

3. การเปิดใจยอมรับในสิ่งใหม่ การยอมรับในวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี

4. การไม่ยึดติดการเรียนการสอนแบบ ผู้สอน เป็นใหญ่ คะแนน เป็นสิ่งลึกลับ ยากต่อการค้นหา

ชิรพงษ์ ญานุชิตร, Google Application, Google Sheet, Google Form, การเปิดเผยเกณฑ์ประเมิน, Facebook, one minute paper

 

หมวดหมู่ : กิจกรรมการสอน 8 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
การสอนแบบใช้บทบาทสมมุติ 1. กำหนดบทบาทสมมุติ

2. กำหนดความต้องการของโจทย์ให้ชัดเจน

3. ให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีม

1. การใช้คำพูดที่เป็นกันเอง ติดตลก

2. การเปิดโอกาศให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยี เพื่อสืบค้นข้อมูล

3. นักศึกษาต้องมีพื้นความรู้เดิมมาก่อน

4. การกำหนดโจทย์ที่ชัดเจน

รัตติกาล เจนจัด, บทบาทสมมุติ, วิชา Brand Communication, กระบวนการในการสื่อสาร, ทำงานเป็นทีม, การกำหนดโจทย์ที่ชัดเจน
เพลง จังหวะ ทำนอง : เทคนิคการสอนช่วยจำ การใช้ทำนองเพลงช่วยกระตุ้นความจำหัวใจของเนื้อหา 1. เลือกเนื้อหาที่จดจำยาก

2. แต่งคำร้องและทำนองให้จดจำง่าย

3. อาจารย์ร้องให้ฟังอย่างน้อย 1 รอบ

4. ใช้คำร้องและทำนองนั้นประกอบการทำกิจกรรมต่างๆ เช่นการเช็คชื่อหรือทำเพื่อทดแทนการตอบคำถามไม่ได้

5. เทคนิคนี้เหมาะสำหรับหัวข้อหรือเนื้อหายากๆ หรือไกลตัวนักศึกษาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้มีเป้าหมายให้นักศึกษาจดจำบทเรียนได้ซึ่งควรใช้เทคนิคนี้นำเข้าสู่บทเรียนก่อนการอธิบายหัวข้อหรือเนื้อหายากๆ เพื่อทำให้บรรยากาศการเรียนสนุกสนานก่อนการเรียนการสอน

1. การสร้างบรรยากาศการเรียนแบบสนุกสนานใช้คำพูดที่เป็นกันเอง ติดตลก

2. การเลือกคำร้องที่เหมาะสมโดยเลือกจากหัวข้อหรือเนื้อหาที่ยากต่อการจดจำ

3. การสาธิตให้ฟังก่อน

4. การนำวิธีการไปทดลองใช้กับกิจกรรมตามสถานการณ์ในห้องเรียน

ณัฐวิภา สินสุวรรณ, สุวัฒน์ พื้นผา,การทวนซ้ำ, เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ดิจิทัล, PT6001, วิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์, เทคนิคการสอนด้วยเพลง, สื่อพื้นบ้าน, การใช้ทำนองเพลงช่วยกระตุ้นความจำ, การสาธิต
วนมาโชว์เหนือ 1. แบ่งกลุ่มตามหัวข้อในเนื้อหาให้นักศึกษารับผิดชอบ วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

2. ให้หมุนวนไปพิจารณาและเขียนข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มอื่นๆ จนครบ

3. เมื่อครบแล้วกลับมาพิจารณากลุ่มตนเอง

4. อาจารย์สรุป วิเคราะห์ ตัดสินถูกผิด จาก Flip Chart ทั้งหมด

1. การแบ่งกลุ่มตามเนื้อหา

2. การใช้ Flip Chart

3. การกล้าแสดงความคิดเห็น

4. การสรุปผล ตัดสอนถูกผิดโยอาจารย์ผู้สอน

5. การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

นัจภัค มีอุสาห์, วิชาหลักการผลิตสื่อ, Flip Chart, แบ่งกลุ่มนักศึกษา, วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงเข้าฐาน 1. แบ่งหัวข้อกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่ม แล้วติด Post-It ไว้เป็น ฐาน

2. จัดกกลุ่มนักศึกษาตามจำนวนหัวข้อ แล้วจับฉลากเข้าประจำกลุ่ม

3. หมุนวนไปแสดงปัญหาในการเข้าถึงสื่อ ของกลุ่มเป้าหมาย ให้ครบทุกหัวข้อ โดยให้เวลา ฐานละ 10 นาที

4. จับฉลากเพื่อรับหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นปัญหา แล้วนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์

1. การแบ่งกลุ่มเนื้อหา

2. การใช้ Post-It

3. การทำงานเป็นทีม

กมลทิพย์ ต่อทรัพย์สินชัย, วิชาสื่อดิจิทัลปฏิสัมพันธ์, Post-It, Brainstorm, การใช้บทบาทสมมุติ, การทำงานเป็นทีม
จัดทีมกันเองแล้วกัน 1. การให้ทำกิจกรรมแบบกำหนดทีมเอง 1. การทำงานเป็นทีม พลอย ศรีสุโร, การทำงานเป็นทีม, การใช้บทบาทสมมุติ
จับคู่สู้ด้วยกัน 1. ให้นักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยิน จับคู่เรียนกับนักศึกษาที่ปกติ

2. ช่วงเบรคให้นักศึกษาปกติ ช่วยสอนเพื่อนที่บกพร่องทางการได้ยิน โดยมีอาจารย์คอยควบคุมแนะนำ

1. นักศึกษาที่เรียนดี

2. แบบฝึกหัด

กิติโรจน์ รัตนเกษมสุข, สุวัฒน์ พื้นผา, จับคู่เรียนด้วยกัน, บกพร่องทางการได้ยิน, เพื่อนช่วยเพื่อน
จากหัวข้อสู่ผลงาน 1. แจ้งเกณฑ์การประเมินให้ทราบก่อน

2. ให้หัวข้อเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง

3. ให้นำเสนอโดยมีอาจารย์คอยสรุปผลและให้คำแนะนำ

4. ให้นักศึกษาสร้างผลงานจากหัวข้อที่ได้รับ

1. เกณฑ์การประเมิน

2. อาจารย์คอยสรุปผลและให้คำแนะนำ

อนุสรณ์ สาครดี, ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อเอง, วิชาการผลิตภาพยนตร์, การเปิดเผยเกณฑ์ประเมิน, เพื่อนประเมินเพื่อน
เพื่อนสอนเพื่อน การให้เพื่อนสอนเพื่อน นักศึกษาหลายคนเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน จากเดิมที่ให้เพื่อนสอนเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันก็คือได้ไปสอนเพื่อน เป็นผู้นำในการเรียน และทั้งห้องก็สามารถสอนกันเองได้ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน สุชาดา คันธารส, เพื่อนสอนเพื่อน, วิชาการจัดหน้ากระดาษ

หมวดหมู่ : ผู้สอน 1 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
กลับมาเล่า 1. ให้นักศึกษาที่มีประสบการณ์มาเล่าประสบการณ์จริงจากที่ได้ไปฝึกสหกิจที่สอดคล้องกับเนื้อหา

2. สรุปเรื่องเล่าจากนักศึกษา เทียบกับเนื้อหาในภาคทฤษฎี

1. นักศึกษาปี 4 ที่ผ่านการฝึกสหกิจ

2. เนื้อหาที่สอดคล้องกับการฝึกสหกิจ

ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล, วิชาภาพยนตร์เพื่อการโฆษณา, Pre-Pro-Post, สหกิจศึกษา

หมวดหมู่ : สื่อการสอน 2 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
ไปเอาตัวอย่างมาดูกันซิ 1. ให้นักศึกษานำตัวอย่างรายการสารคดีวิทยุที่สนใจ มาวิเคราะห์ร่วมกัน ซึ่งเน้นสารคดีเฉพาะ และสารคดีเชิงข่าว ซึ่งย้อนไปเมื่อ 5 ปี หรือ 10 ปีที่แล้วเป็นอย่างไร 1. ตัวอย่างรายการสารคดีวิทยุ วิภาวี วีระวงศ์, วิชาการผลิตรายการสารคดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, การทำงานเป็นทีม, สื่อร่วมสมัย
บันทึกการสอน การบันทึกวีดิโอในระหว่างการสอนและนำไปลงในเพจ ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นทางเลือกในการทบทวนหลังเวลาเรียน สื่อสังคมออนไลน์ สุชาดา คันธารส, บันทึกการสอน, วิชาการจัดหน้ากระดาษ, สื่อสังคมออนไลน์, การทบทวนนอกเวลาเรียน

 

Comments are closed.