Error: No CURL Found - Social Networks AutoPoster needs the CURL PHP extension. Please install it or contact your hosting company to install it.

Research การสนับสนุนงานวิจัยในด้านธุรการ – KM MCT

Research การสนับสนุนงานวิจัยในด้านธุรการ

0
0หัวข้อ การเขียนผลงานวิจัยให้สามารถเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
ชื่อเรื่อง ต้องการเจ้าหน้าที่ธุรการ ด่วน
คนเล่าเรื่อง ดร.ภัสสร สังข์ศรี
วันที่เล่าเรื่อง 20 มีนาคม 2558
KMMCT1-2558-045
รายละเอียดเรื่องเล่า
ต้องการเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อช่วยจัดการเอกสารต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย หรือระเบียบธุรการ เนื่องจากนักวิจัยก็ต้องรับผิดชอบทำวิจัยให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพซึ่งต้องใช้เวลา ในการค้นคว้า การให้นักวิจัยต้องมาทำเอกสารธุรการ ด้วยตนเองทำให้เสียเวลา เสียอารมณ์ เนื่องจากไม่มีความถนัดในการทำงานเอกสารธุรการที่มีความซ้ำซ้อนและมากมาย
หากหน่วยงาน สามารถจัดเจ้าหน้าที่ธุรการ [ประหนึ่ง “นางฟ้า”] ทำหน้าที่รับผิดชอบทำธุรการให้กับนักวิจัย จะทำให้เป็นแรงจูงใจให้กับนักวิจัยเป็นอย่างยิ่ง

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1 comment

  1. สรุปประเด็น
    1 การลดภาระงานด้านธุรการเพื่อเพิ่มเวลาให้กับงานวิจัย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.