Error: No CURL Found - Social Networks AutoPoster needs the CURL PHP extension. Please install it or contact your hosting company to install it.

AP องค์ความรู้เทคนิคการสอน ครั้งที่ 4 – KM MCT

AP องค์ความรู้เทคนิคการสอน ครั้งที่ 4

4
0การสอนแบบ Active Learning นอกจากจะใช้ในการสอนวิชาปฏิบัติแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ในรายวิชาที่เป็นวิชาทฤษฎีล้วนได้อีกด้วย เพราะการสอนแบบ Active Learning มีเทคนิคหลากหลายให้เลือกใช้

 

ดังนั้นสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประสัมพันธ์จึงได้มีการนำการเรียนการสอนแบบ Active Learning มาประยุกต์ใช้ในการสอนวิชา “การโฆษณาและประชาสัมพันธ์” ซึ่งเป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างมาก ถ้าสอนโดยใช้การบรรยายเพียงอย่างเดียว จะทำให้นักศึกษาเกิดการเบื่อหน่าย ไม่ให้ความร่วมมือในชั้นเรียน (หลับ Zzzzzz) ทางสาขาจึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนรวมรวมเรียกร้องความสนใจจากนักศึกษา ^^ โดยการนำเทคนิคJigsaw Team Work มาใช้สอนในสัปดาห์ที่เนื้อหาสอดคล้องกับเทคนิคดังกล่าว เช่น กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การใช้เทคนิคJigsaw Team Work สามารถ ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบJigsaw Team Work เรื่องกระบวกการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

  1. เนื่องจากในหน่วยนี้ กระบวนการแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ผู้สอนจึงแบ่งเนื้อหาแต่ละขั้นตอนลงบนการ์ดสีแต่ละสีแตกต่างกัน (4ขั้นตอน 4สี)
  2. แจกการ์ดสีให้นักศึกษาคนละ 1 สี แล้วอ่านเนื้อหาในการ์ดของตนเอง
  3. ให้นักศึกษารวมกลุ่มกันให้คนบ 4 สี เพื่อให้นักศึกษาแบ่งปันขั้นตอนที่ตนได้รับ และรวบรวมให้ครบทั้ง 4 ขั้นตอน
  4. ให้นักศึกษาร่วมกันเขียน Flow Chart ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
  5. สุ่มเลือกกลุ่ม+นำเสนอ

 

IMG_3880 IMG_3881