MCT ร่วมสืบสานสงกรานต์ไทย 2562
23 เมษายน 2019
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล สุดยอดพิธีกร ประจำปี 2562
06 มิถุนายน 2019
Show all

สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCT แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

           ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดกิจกรรมการอภิปรายผลการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ภายใต้
หัวข้อ
เทคนิคการกระตุ้นความสนใจในชั้นเรียน และ เทคนิคการเผยแพร่งานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCT แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องเรียนต้นแบบ (Smart Classroom)
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจ
การจัดการความรู้ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย อีกทั้งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักในการดำเนินการจัดการความรู้ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

Comments are closed.