เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย:
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Technology Program in Advertising and Public Relations Technology

เรียนอะไรบ้าง ?
– นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังการทำงานในสายงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ การนำเสนองานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการผลิตสื่อเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุ หนังสือ สื่อออนไลน์ กิจกรรมพิเศษ (Event) และสื่ออื่นๆ พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมก่อนที่จะออกไปทำงานในองค์กรต่างๆ

จบแล้วทำงานอะไร?
– นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations Officer)
– นักวางแผนสื่อ (Media Planner)
– ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)
– ผู้กำกับศิลป์ (Art Director)
– ผู้สร้างสรรค์ข้อความ (Copy Writer)
– ผู้อำนวยการผลิต ( Producer)
– ผู้ประสานงาน ( Co-ordinator)
– นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)

จุดเด่นของหลักสูตร
Create * Plan * Hands-on คิดสร้าง * วางแผน * Hands-on นักศึกษาเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถลงมือปฏิบัติงานได้จริงรายละเอียดหลักสูตร

ผศ.พลอย ศรีสุโร

ประธานหลักสูตร

 

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบปกติ (4 ปี)


สาขาวิชา

สาขาที่เปิดสอน

1เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติ

1.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายงานทะเบียนนักศึกษา

โทรศัพท์ :02 549 4507,02 549 4520 โทรสาร : 02 549 4500

เว็บไซต์ :http://www.mct.rmutt.ac.th