ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบความต้านทานแรงกด จำนวน 1 ชุด
07 ธันวาคม 2016
คณะนายทหารเรือ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
15 ธันวาคม 2016
Show all

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดความขุ่นมัว จำนวน 1 เครื่อง

mctlogo

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายได้ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

1.ชื่อครุภัณฑ์ “เครื่องวัดความขุ่นมัว” จำนวน 1 เครื่อง
2.หน่วยงานเจ้าของ ครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 600,000.-     บาท
4.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 6  ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ

ที่

รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
1. เครื่องวัดความขุ่นมัว 1 เครื่อง 600,000.- บาท 600,000.- บาท
(หกแสนบาทถ้วน)                             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000.- บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 บริษัท นิคอน เดนไก จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางสาวจันทร์ประภา  พ่วงสุวรรณ

Comments are closed.