“สหภาพเด็กหนัง” โครงการดีๆที่แสนตั้งใจจากคนทำหนังสู่น้องๆนักศึกษา
18 มีนาคม 2022
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบแม่พิมพ์สำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด
29 มีนาคม 2022
Show all

Asia Student Workshop 2022 (ASW 2022)


ศูนย์วิจัยสี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งนักศึกษาจำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม Asia Student Workshop on Image Science 2022 หรือ ASW 2022 กิจกรรมจัดขึ้นโดย Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom application และ Miro website ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565 เวลา 12:00 – 15:00 น. ตามเวลาประเทศไทย ในครั้งนี้มีนักศึกษา 120 คน จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย ลาว เวียดนาม ญี่ปุ่น ตุรกี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร

 

Symposium on Asia Student Workshop 2022 – วันที่ 7 มีนาคม 2565 

อาจารย์ 5 ท่าน จากหลายมหาวิทยาลัยในหลากหลายประเทศนำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมนี้ Prof. Mitsuo Ikeda ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากศูนย์วิจัยสี ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ “Simultaneous Brightness Contrast Obtained by Two (Three) Different Stimuli: Paper, Space, and D-up”. 

Students Workshop – วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2565

นักศึกษาแบ่งกลุ่มปฏิบัติ (workshop) ออกเป็น 10 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดในหัวข้อ “Sustainable Development Goal: SDGs” โดยนักศึกษาจะเลือกหัวข้อย่อย 1 หัวข้อ จาก 17 หัวข้อ เพื่อนำไประดมความคิดภายในกลุ่ม โดยใช้ Miro website เป็นช่องทางในการทำ Workshop และ ใช้ Zoom application ในการและเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion) ระหว่างนักศึกษาตลอดทั้ง 3 วันของการ workshop โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารStudents Symposium – วันที่ 8 มีนาคม 2565

กิจกรรม Student Symposium จะเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม A: Information, Imaging, Color and Printing และกลุ่ม B: Chemistry and Physic โดยนักศึกษา 2 คือ นายภูเบศ ชิตะปัญญา และ นางสาวเจนจิรา มีเพียร นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต้การดูแลของรองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ และ Prof. Mitsuo Ikeda เป็นผู้นำเสนอในกลุ่ม A ร่วมกับ นักศึกษาอีก 2 คน จาก Chiba University

Presentation – วันที่ 11 มีนาคม 2565

นักศึกษาทุกกลุ่มนำเสนอ project ที่ระดมความคิดกันในช่วง workshop พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและอภิปราย จากนั้นมีการถ่ายรูปหมู่ก่อนจบกิจกรรม

Asia Student Workshop 2022 (ASW 2022)

On 7th – 11th March 2022, Asia Student Workshop on Image Science 2022 or ASW 2022 was organized as an online activity. There were 120 students in 6 countries who participated in this online exchange program. 4 students of Color Research Center, RMUTT participated in this program as follows.

1.  Miss Janejira Mepean  Ph.D  
2.  Mr. Phubet Chitapanya  Ph.D  
3.  Mr. Nanakorn Taengpian  Undergraduate students 
4.  Miss Nicharee Ragyong  Undergraduate students 

The Program started by Symposium on 7th March 2022 at 12:00 a.m. (Thailand time). Then on 8th – 10th March, there was a workshop program. The symposium of students, also, was on 8th March 2022. The last day, 11th March 2022 was a presentation day.

On 7th March 2022, Prof. Mitsuo Ikeda of Color Research Center talked about “Simultaneous Brightness Contrast Obtained by Two (Three) Different Stimuli: Paper, Space, and D-up” in the symposium. Also, there were many professors in many countries who presented their research at this event.

For the workshop on 8th – 10th March 2022, all students will be divided into 10 groups. They worked together on the main topic “Sustainable Development Goals: SDGs”. The application used for the workshop and discussion was the Miro website and Zoom application. CRC students exchanged knowledge and idea with other students from other countries.

Moreover, on 8th March 2022, there was a symposium of students. 2 graduated students from Color Research Center presented their research. There also were 2 graduated students from Chiba University who talked about their project.

On 11th March 2022, each group presented their project that worked for 3 days through the Zoom application.

Comments are closed.