รับสมัครงานด่วน!!!
26 มีนาคม 2021
ราชกิจจานุเบกษา การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
29 มีนาคม 2021
Show all

Asia Student Workshop 2021(ASW2021)

Asia Student Workshop 2021(ASW2021)

On 15 –19 March 2021, Asia Student Workshop on Image Science 2021 or ASW 2021 was organized as an online activity. There are 7 students, 4 undergraduate students and 3 graduate students participated in this program. The Program started with Symposium on 15 March 2021. Then on 16 –18 March, there was workshop program. The last day, 19 March 2021 was a presentation day.

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 –19 มีนาคม 2564 แบบออนไลน์ กิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาจำนวน 7 รายทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยโปรแกรมเริ่มวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดย Symposium จากนั้นมีกิจกรรม workshop ในวันที่ 16 –18 มีนาคม 2564 และในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นการนำเสนอผลงาน

 

There are many universities in many countries sent students participated this online exchange program. For workshop, all students will be divided into 10 groups with the same topic as “New products or solutions under and after COVID19 on anything (studentscan propose)” The application used for workshopand discussionwas Miro website and Zoom application. MCT students exchanged knowledge and idea with other students from many countries.

มีนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยในหลายประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยนักศึกษาจะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็น 10 กลุ่มเพื่อท า workshop ในหัวข้อ “New products or solutions under and after COVID19 on anything (students can propose)” โดยใช้โปรแกรม Zoom และ เว็บไซต์ Miro ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและอภิปรายในกันกลุ่มโดยนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้เสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาต่างชาติมากมาย

In 19 March 2021, each group presented their project through Zoom application. They got advicesanddiscussedwith expert sand professors for the project.

ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 แต่ละกลุ่มจะน าเสนอผลงานของตัวเองผ่านโปรแกรม Zoom และได้มีการอภิปรายร่วมกับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงได้รับคำแนะนำอีกมากมาย

The highlight of presentation day

รับชมวิดีโอ

 

Comments are closed.