รายนามผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร

ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.ดร.สุรชัย ขันแก้ว

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผศ.ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Prof.Dr.Mitsuo Ikeda

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

ผศ.สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพ และเสียง

รศ.ดร.ณัฐวิภา สินสุวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ และสื่อสารมวลชน

ผศ.กิตติพร ชูเกียรติ

ประธานหลักสูตร

อ.อัครเดช ทองสว่าง

ประธานหลักสูตร

อ.จารุณี เจริญรส

ประธานหลักสูตร