รายนามผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร

ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.ยุวยง อนุมานราชธน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผศ.ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Prof.Dr.Mitsuo Ikeda

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

ผศ.ดร.สุรชัย ขันแก้ว

ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัย

ผศ.สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพ และเสียง

รศ.ดร.ณัฐวิภา สินสุวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ และสื่อสารมวลชน

ผศ.กิตติพร ชูเกียรติ

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.วสันต์ สอนเขียว

ประธานหลักสูตร

อ.จารุณี เจริญรส

ประธานหลักสูตร