ระบบขอใช้ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

การขอใช้ห้องประชุม จะต้องดำเนินการจองก่อนใช้งาน 3 วัน ทำการ
กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและตอบตามความเป็นจริง
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 02-549-4515 (ต่อ/กุ๊ก) / 097-259-9254(ต่อ) /083-923-6139(กุ๊ก)

ห้องประชุมชั้น 3 (1312)

ปฏิทิน ห้องประชุมชั้น 3 (1312)

ห้องประชุมชั้น 1