ประวัติคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

พ.ศ. 2532

จัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและการพิมพ์ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)

พ.ศ. 2543

จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)

พ.ศ. 2552

เปิดการเรียนการสอน 2 สาขาวิชา 5 หลักสูตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

พ.ศ. 2554

เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

พ.ศ. 2557

เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล