หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย:
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Technology Program in Photography and Cinematography Technology

เรียนอะไรบ้าง ?
– ศึกษาทางเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ตั้งแต่กระบวนการก่อนการผลิต กระบวนการผลิต กระบวนหลังการผลิต และกระบวนการเผยแพร่และจัดจำหน่าย
– การบริหารจัดการธุรกิจภาพถ่ายและภาพยนตร์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพและเป็นเจ้าของกิจการได้ในอนาคต

จบแล้วทำงานอะไร?
– นักถ่ายภาพ (Photographer)
– นักถ่ายภาพยนตร์ (Cinematographer)
– ผู้ตัดต่อและลำดับภาพยนตร์ (Editor)
– ผู้บันทึกเสียงภาพยนตร์ (Sound Recordist)
– ผู้ปรับแต่งสีภาพยนตร์ (Colorist)
– ผู้สร้างผลพิเศษทางภาพ (Visual effects Compositor)

จุดเด่นของหลักสูตร
– มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะปฏิบัติที่เป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
– มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวางแผน การคิด การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์สื่อภาพถ่ายและภาพยนตร์ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– มีผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์มาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร
– คณาจารย์มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในกระบวนการผลิต ตลอดจนความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษารายละเอียดหลักสูตร
 

คณาจารย์

 

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบปกติ (4 ปี)


สาขาวิชา

สาขาที่เปิดสอน

1เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
คุณสมบัติ

1.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายงานทะเบียนนักศึกษา

โทรศัพท์ :02 549 4507,02 549 4520 โทรสาร : 02 549 4500

เว็บไซต์ :http://www.mct.rmutt.ac.th


ส่วนต่าง ๆ

ผลงานวิดีโอของนักศึกษา