เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย:
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Technology Program in Digital Printing and Packaging Technology

เรียนอะไรบ้าง ?
– คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์
– การออกแบบกราฟิกและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
– เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุและบรรจุภัณฑ์
– เทคโนโลยีวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
– เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
– การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ
– การบริการธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

จบแล้วทำงานอะไร?
– นักออกแบบสิ่งพิมพ์
– นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
– นักเทคโนโลยีทางการผลิตหมึกและกระดาษ
– นักเทคโนโลยีทางการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบการพิมพ์ต่างๆ
– นักวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
– นักเทคโนโลยีวัสดุ อุปกรณ์ ควบคุมเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์
– ผู้บริหารธุรกิจทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

จุดเด่นของหลักสูตร
– เป็นสาขาวิชาที่เปิดมานานกว่า 30 ปี แล้ว ด้วยประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่ชำนาญการ และอุปกรณ์การเรียน+ห้องเรียนที่ทันสมัย มีศิษย์เก่ามากมายอยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
– การันตีคุณภาพนักศึกษาที่จบในแต่ละรุ่นด้วยมาตรฐานการสอบวัดระดับโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)
– เป็นสาขาวิชาที่เฉพาะทาง ในขณะที่อัตราการรับเข้าทำงานของบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มีจำนวนมาก บัณฑิตที่จบเฉพาะทางด้านนี้จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างสูงรายละเอียดหลักสูตร

อาจารย์กานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมรี

ประธานหลักสูตร

 

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบปกติ (4 ปี)


สาขาวิชา

รายละเอียด

1เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ

1.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบโอน ภาคปกติ


สาขาวิชา

รายละเอียด

1เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ

1.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายงานทะเบียนนักศึกษา

โทรศัพท์ :02 549 4507,02 549 4520 โทรสาร : 02 549 4500

เว็บไซต์ :http://www.mct.rmutt.ac.th