หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงชื่อหลักสูตร ภาษาไทย:
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Technology Program in Radio and Television Broadcasting Technology

เรียนอะไรบ้าง ?
– การแพร่สัญญาณทางวิทยุและโทรทัศน์
– หลักการออกแบบและพัฒนาสื่อเสียงเพื่องานวิทยุและโทรทัศน์
– การผลิตสื่อเสียงเพื่อการสื่อสาร
– ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
– ห้องบันทึกเสียงสำหรับงานผลิตสื่อ
– การฝึกปฏิบัติการออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง
– การผลิตรายการโทรทัศน์
– การจัดแสงทางวิทยุโทรทัศน์
– เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียง
– ความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ

จบแล้วทำงานอะไร?
– ช่างกล้องโทรทัศน์
– ครีเอทีฟด้านการผลิตสื่อภาพและเสียง
– นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
– ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
– นักผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

จุดเด่นของหลักสูตร
– การลงมือปฏิบัติด้านวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์เสมือนกับการปฏิบัติในสถานประกอบการจริง
– ได้ลงมือปฏิบัติกับเครื่องมืออุปกรณ์เช่นเดียวกับสถานประกอบการ
– มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านการผลิตรายการทั้งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
– เน้นการทำงานเป็นทีม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
– เน้นความรู้ที่สามารถไปใช้งานได้ในวิชาชีพจริงรายละเอียดหลักสูตร

ผศ.วิษณุพร อรุณลักษณ์

ประธานหลักสูตร

 

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบปกติ (4 ปี)


สาขาวิชา

สาขาที่เปิดสอน

1เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
คุณสมบัติ

1.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายงานทะเบียนนักศึกษา

โทรศัพท์ :02 549 4507,02 549 4520 โทรสาร : 02 549 4500

เว็บไซต์ :http://www.mct.rmutt.ac.th