ระบบขอใช้ห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอนและระเบียบการขอใช้งานห้องปฏิบัติการ

สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

  1. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการที่สามารถขอใช้งานได้
  2. นักศึกษากรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ ผ่าน Microsoft form โดยกำหนดระยะเวลาขอใช้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เว้นวันหยุดราชการ และให้กำหนดระยะเวลาขอใช้ตามการใช้งานจริง โดยอยู่ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.30 น. กรณีต้องการขอใช้งานนอกเวลาราชการ ให้ปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมก่อนกรอกแบบฟอร์ม (ระยะเวลาขอใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับห้องปฏิบัติการและผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ)
  3. นักศึกษาจะต้องระบุอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา หรือที่ปรึกษาโปรเจค ที่สามารถอนุมัติรายการคำขอให้ได้ ในแบบฟอร์มคำขอใช้อุปกรณ์จะระบุสถานะคำขอ 4 สถานะ ได้แก่ รอนักวิชาการศึกษาตรวจสอบห้องปฏิบัติการ, รออนุมัติจากอาจารย์ผู้ควบคุม, อนุมัติ และปฏิเสธ
  4. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้นักศึกษามาตามวันและเวลาที่กำหนด ณ ห้องนักวิชาการศึกษา ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เปิดห้องปฏิบัติการ (ควรมาก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 10 นาที)
  5. นักศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนเข้าห้องปฏิบัติการและหลังออกจากห้องปฏิบัติการทุกครั้ง เพื่อตรวจเช็คและบันทึกสภาพของห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ
  6. นักศึกษาต้องคืนอุปกรณ์ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถขอใช้อุปกรณ์ได้อีก

รายชื่อห้องปฏิบัติการและผู้ดูแล

ห้องปฏิบัติการ

ข้อมูลเบื้องต้น

สถานะการใช้ห้อง

จองห้อง

สถานะการจอง

โรงถ่ายภาพยนตร์ 1 (Studio1)

ผู้ดูแล: นายเกียรติวัฒน์ ไหลนำเจริญ

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง
โรงถ่ายภาพยนตร์ 2 (Studio2)

ผู้ดูแล: นายเกียรติวัฒน์ ไหลนำเจริญ

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง
ห้องฉาก (Scene room)

ผู้ดูแล: นายเกียรติวัฒน์ ไหลนำเจริญ

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง
ห้องแต่งตัวหญิง/ชาย (Female/Male costume)

ผู้ดูแล: นายเกียรติวัฒน์ ไหลนำเจริญ

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง
โรงภาพยนตร์

ผู้ดูแล: นายปองภพ โรจนโพธิ์

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง
สตูดิโอภาพนิ่ง 1115/1

ผู้ดูแล: นายปองภพ โรจนโพธิ์

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง
สตูดิโอภาพนิ่ง 1115/4

ผู้ดูแล: นายปองภพ โรจนโพธิ์

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง
ห้องบันทึกเสียง (1215)ผู้ดูแล: นายวรท ภู่นพคุณดีตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง
ห้องออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง (1316/1) (อยู่ในช่วงปรับปรุง)ผู้ดูแล: นายวรท ภู่นพคุณดีตารางการใช้ห้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการจอง
ห้องฝึกปฏิบัติผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง (1316/2) (อยู่ในช่วงปรับปรุง)ผู้ดูแล: นายวรท ภู่นพคุณดีตารางการใช้ห้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการจอง
ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียงระบบ 7.1 [Studio Mixer 7.1(1314)]

ผู้ดูแล: นายวรท ภู่นพคุณดี

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง

ห้องฝึกปฏิบัติควบคุมการออกอากาศทางโทรทัศน์

(Master Control Room/MCR)

ผู้ดูแล: นายนพสิทธิ์ แสงสง่า

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง
ห้องปฏิบัติการบันทึกเทปโทรทัศน์ (1313)

ผู้ดูแล: นายนพสิทธิ์ แสงสง่า

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง
ห้องผลิตรายการโทรทัศน์ (Studio4)

ผู้ดูแล: นายนพสิทธิ์ แสงสง่า

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง
ห้อง Color Grading (1211)

ผู้ดูแล: นางสาวกรกช ใจศักดิ์

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง
ห้องตัดต่อภาพและเสียง (1212)ผู้ดูแล: นางสาวกรกช ใจศักดิ์ตารางการใช้ห้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการจอง
ห้องตัดต่อภาพและเสียง (1213)ผู้ดูแล: นางสาวกรกช ใจศักดิ์ตารางการใช้ห้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการจอง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1201/1)

ผู้ดูแล: นายภูวนาท พัฒนาพิภัทร

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1201/4)

ผู้ดูแล: นายภูวนาท พัฒนาพิภัทร

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1203/1)

ผู้ดูแล: นายภูวนาท พัฒนาพิภัทร

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1203/3)

ผู้ดูแล: นายภูวนาท พัฒนาพิภัทร

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1218)

ผู้ดูแล: นายภูวนาท พัฒนาพิภัทร

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง
ห้องปฏิบัติการจับภาพเคลื่อนไหว [Motion Capture (Studio3)]

ผู้ดูแล: นายภูวนาท พัฒนาพิภัทร

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง
ห้องปฏิบัติการสต็อปโมชั่น (Stop Motion)

ผู้ดูแล: นายภูวนาท พัฒนาพิภัทร

ตารางการใช้ห้องจองห้องสถานะการจอง