หลักสูตรปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)


เทคโนโลยีสีและการออกแบบ (แบบ ก.2)


  • 1. สำเร็จปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสีและการออกแบบ
  • 2. ผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสีและการออกแบบจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตโดยเลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาและเป็นไปตามความเห็นของคณกรรมการบริหารหลักสูตร
  • 3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือคณะอนุกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน 112,000 บาท