นโยบายหลัก

สร้างนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ที่เป็นนักปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรม ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้ กับการทำงาน (Work Integrated Learning) และการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีความแข็งแกร่งในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับภูมิภาค และระดับสากล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน

  • Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร
  • Research for Innovator : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
  • Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้วยศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
  • Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม