ฐานข้อมูลผลงาน/คู่มือปฏิบัติงาน

– คู่มือปฏิบัติงาน การจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
– คู่มือปฏิบัติงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีคัดเลือก
– รายงานวิจัยการศึกษาทัศนคติ สภาพปัญหาและพฤติกรรมการใช้งานในการรับ-ส่งหนังสือราชการ
ด้วยระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน