1
ร้องทั่วไ

Download

2
ใบคำร้อง ลาป่วย
ลากิจส่วนตัว

Download

3
ใบคำร้องขออนุญาตสอบ
Download

4
แบบขอลงทะเบียน /
ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า


Download

5
แบบเพิ่ม /
ถอนวิชาเรียน


Download

6
แบบคำร้องเทียบโอนผลการเรียน

Download
7 แบบขอลงทะเบียนเรียน
เน้น (Regrade)


Download

8
แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์
(I) (สำหรับนักศึกษา)


Download

9
แบทะเบียนเรียวิชที่มีค่าระดับคะแน
F


Download
10
แบบลาพักการศึกษาและขอกลับเข้าศึกษา


Download
11 แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา
Download
12 แบบคร้องทั่วไ
Download
13
แบบเปิดรายวิชาประจำปี ภาคการศึกษา

Download
14
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

Download
15
แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)

Download
16 แบบขอหนังสือรับรอง
ก.ว./ กบช.


Download
1 แบบส่งเกรดเพิ่มเติม
Download
2
แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)

Download
1 แบบขอเอกสารการศึกษา

Download
2 แบบขอสำเร็จการศึกษา

Download
3
แบบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต


Download
1 ข้อบังคับ ปริญญาตรี
มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2556

ราละเอียด

2
ข้อบังคับ ปริญญาตรี
มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2550

ราละเอียด

3
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

ราละเอียด
4 ข้อบังคับ สหกิจ พ.ศ.
2550

ราละเอียด
5
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี

ราละเอียด
6
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากผลการศึกษา

ราละเอียด
7  การลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือแทน
และการนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ราละเอียด
8 การเทียบโอน
ราละเอียด
9
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2549

ราละเอียด
10 ประกาศ
เรื่องอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา

ราละเอียด

11
ประกาศ
เรื่องการลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา

ราละเอียด
12 พรก.ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง
ราละเอียด
13
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง
กำหนดอัตราจัดเก็บเงินค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา

ราละเอียด
14 อัตราการเก็บเงิน
ค่าบำรุงการศึกษา และระเบียบการเบิก-จ่าย  บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ราละเอียด
15
หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง การใช้ใบแจ้งการชำระเงิน /
ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาที่ชำระผ่านธนาคารเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาของบุตร

ราละเอียด

 

Name Size Hits
Name Size Hits
๐๑. แบบสก ๐๑ แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา 221.2 KiB 15
๐๒. แบบสก ๐๒-แบบเสนองานสหกิจศึกษา 276.9 KiB 11
๐๓.แบบสก ๐๓-ใบสมัครงานสหกิจศึกษา 154.3 KiB 11
๐๔.แบบสก ๐๔-ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์ 193.3 KiB 11
๐๕.แบบสก ๐๕-แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 149.9 KiB 14
๐๖.แบบสก ๐๖-สัญญาเข้ารับการปฎิบัติงาน 133.4 KiB 12
๐๗.แบบสก ๐๗-แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน 199.8 KiB 15
๐๘.แบบสก ๐๘-แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 202.7 KiB 19
๐๙.แบบสก ๐๙-แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 195.6 KiB 20
๑๐.แบบสก ๑๐-แบบแจ้งการออกนิเทศ 210.1 KiB 13
๑๑.แบบสก ๑๒-แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 112.7 KiB 18
๑๒.แบบสก ๑๓-แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 361.2 KiB 29
๑๓.แบบสก ๑๔-แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 310.7 KiB 23
๑๔.แบบสก ๑๕-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน 203.7 KiB 24
๑๕.แบบสก ๑๖-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์นิเทศ 196.5 KiB 12