หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี(หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต)

ปริญญาโท(หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)

ปริญญาเอก(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

ปริญญาตรี (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต)

จัดการเรียนการสอน เน้นผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทีมีความรู้ความสามารถในการใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์และควบคุมกระบวนการผลิต โดยเปิดหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้

 1. เทคโนโลยีการพิมพ์
 2. เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์
 3. เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
 4. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 5. เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 6. เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบโอน ใช้เวลาเรียน 2 ปี ครึ่ง : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้

 1. เทคโนโลยีการพิมพ์
 2. เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์
 3. เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
 4. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • Feature 1
 • Feature 2
 • Feature 3
 • Feature 4
 • Feature 5
 • Feature 6

ปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)

จัดการเรียนการสอน เน้นผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทีมีความรู้ความสามารถในการใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์และควบคุมกระบวนการผลิต โดยเปิดหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) (วท.ม.) 2 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี.ทุกสาขาวิชา ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้

 1. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดคุณลักษณะมหาบัณฑิตอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยบูรณาการวัตถุประสงค์ให้มหาบัณฑิตมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม แวดล้อม ตลอดจนประชาคมโลก
 2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ระดับสูงด้านการผลิตสื่อทางการถ่ายภาพภาพยนตร์ การพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานสื่อสารมวลชน
 3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถที่จะบริหารจัดการและสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจัย งานวัสดุ เคมีภัณฑ์ การควบคุมการออกแบบ และสร้างสรรค์การผลิตสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาให้เทียบเท่ากับมาตรฐานในภูมิภาคอื่นของโลก
 4. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณในการผลิตและนำเสนอสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 5. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถ การบริหารจัดการและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งความรู้ ความสามารถการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อ และการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถบูรณาการกับศาสตร์ในอาชีพที่เชื่อมโยงได้
 6. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและเป็นทุนมนุษย์ที่มีค่าให้แก่สังคมในภูมิภาค
 7. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการใช้หลักสถิติและระเบียบวิธีวิจัย ในการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนางานการผลิตสื่อเพื่อใช้ในงานสื่อสารมวลชน

ปริญญาเอก (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และ
ลงนามความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมี
คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา

 1. นักจัดการและนักสื่อสารด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
 2. นักออกแบบด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
 3. นักวิจัยด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย ์
 4. อาจารย์และนักวิชาการด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์
 5. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์