เกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประวัติคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

พ.ศ. 2532

จัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและการพิมพ์
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)

พ.ศ. 2543

จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)

พ.ศ. 2552

เปิดการเรียนการสอน 2 สาขาวิชา 5 หลักสูตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

พ.ศ. 2554

เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

พ.ศ. 2557

เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

อัตลักษณ์

นโยบายหลัก

สร้างนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ที่เป็นนักปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรม
ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้ กับการทำงาน (Work Integrated Learning)
และการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีความแข็งแกร่งในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับภูมิภาค
และระดับสากล

ยุทธศาสตร์

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อผลิตบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนให้เป็นนักปฏิบัติ เก่ง
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสื่อสารมวลชน