โครงการพัฒนาสมรรถนะการใช้งานอุปกรณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้งานอุปกรณ์ทางวิชาชีพที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย เมื่อผ่านการอบรมแล้วนักศึกษาจะได้รับใบ Certificate ของหลักสูตรนั้น ๆ เพื่อใช้ประกอบการขอยืมอุปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน​

เกณฑ์การรับสมัคร :

1.เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเท่านั้น

2.ปิดรับสมัคร 3 วันก่อนกำหนดการของแต่ละหลักสูตร

3.ให้นักศึกษาใส่กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ ในรูปแบบสุภาพ

4.ให้นักศึกษามาก่อนเวลาอบรมอย่างน้อย 15 นาที

หลักสูตรการใช้งานอุปกรณ์สารสนเทศและมัลติมีเดีย รุ่น 1

วันที่อบรม 21 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

วิทยากร : นายภูวนาท พัฒนาพิภัทร และนางสาวณรัชต์หทัย ทองสุข

ณ ห้อง Stop Motion ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หลักสูตรการใช้งานกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์และอุปกรณ์ประกอบกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ รุ่น 1

วันที่อบรม 21 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

วิทยากร : นายนพสิทธิ์ แสงสง่า

ณ ห้อง 1313, ห้อง MCR คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หลักสูตรการใช้งานกล้องถ่ายภาพยนตร์และอุปกรณ์ประกอบกล้องถ่ายภาพยนตร์ รุ่น 1

จำนวน 4 วัน

วันที่อบรม 21 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

วันที่อบรม 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

วันที่อบรม 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

วันที่อบรม 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

วิทยากร : นายเกียรติวัฒน์  ไหลนำเจริญ

ณ ห้อง สตูดิโอ1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หลักสูตรการใช้งานอุปกรณ์ในสตูดิโอถ่ายภาพ รุ่น 1

วันที่อบรม 21 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

วิทยากร : นายปองภพ โรจนโพธิ์

ณ ห้อง สตูดิโอถ่ายภาพ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หลักสูตรการใช้งานอุปกรณ์บันทึกเสียง รุ่น 1

วันที่อบรม 21 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

วิทยากร : นายวรท ภู่นพคุณดี

ณ Studio 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หลักสูตรการใช้งานเครื่องพิมพ์ดิจิทัล 4 สี เบื้องต้น รุ่น 1

วันที่อบรม 21 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

วิทยากร : นายสิทธิชัย โชติตระกูล และนายพรพรหม อิทธิรส

ณ ห้อง เครื่องพิมพ์ดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน