แบบฟอร์มขอเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2561
04 พฤษภาคม 2017
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
08 มิถุนายน 2017
Show all

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ระบบโควตาพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สมัครสอบตรงการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เลือกสมัครหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มาก่อนแล้ว เท่านั้น
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-คำนวณ) หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3)
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา โดยกำหนดคะแนนขั้นต่ำ คือ
 • สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สายการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-คำนวณ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 1. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่ http://www.mct.rmutt.ac.th/mct_quotas60_app.pdf)
 2. สำเนาระเบียนผลการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ หรือสำเนาหลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

กิจกรรม

กำหนดการ

รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หรือส่งเอกสารการสมัครสอบมายัง e-mail:

mct.admission @gmail.com

(ใบสมัครดาวน์โหลดที่ http://www.mct.rmutt.ac.th/mct_quotas60_app.pdf)

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

สอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์

1)   ใบสมัครและหลักฐานการสมัครฉบับจริง (กรณีส่งเอกสารทาง e-mail)

2)   ใบระเบียนผลการศึกษาฉบับจริง

3)   แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

(เวลา 09.00 – 15.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ที่ www.mct.rmutt.ac.th

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560

(เวลา 17:00 น.)

บันทึกประวัตินักศึกษาและชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน

1)   บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา ที่ www.oreg.rmutt.ac.th

2)   พิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนที่ www.oreg.rmutt.ac.th

*ชำระเงินที่ธนาคารและบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินสำหรับตรวจสอบกับมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560

www.oreg.rmutt.ac.th

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

1)   ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

2)   ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

*หากนักศึกษาไม่ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตรวจสุขภาพนักศึกษา / ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.oreg.rmutt.ac.th
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์หมายเลข 02 549 4507 และ 02 549 4520

www.mct.rmutt.ac.th

>>Download ใบสมัคร<<

Comments are closed.