เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology  Program in Multimedia Technology

+ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก(Graphic Designer)


- นักสร้างโมเดลสามมิติ(3D Modeler)


- นักสร้างภาพแอนิเมชัน(Animator)


- นักออกแบบเว็บไซต์และสื่อปฏิสัมพันธ์
(Web and Interactive Designer)

รายละเอียดหลักสูตร

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ปรัชญา

บัณฑิตเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งทางวิชาการรวมทั้งวิชาชีพ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

 รายละเอียดหลักสูตร

mm2

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร    ความขยันหมั่นเพียร  ความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ  และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
2) เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้หลักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์ สื่อทางเทคโนโลยีสื่อผสมและสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการสื่อสารมวลชน
3) เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์วิจัย และการแก้ปัญหา
4) เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถเสนอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
5) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสื่อสารมวลชนรวมทั้งใช้ประกอบการตัดสินใจ  และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6) มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการผลิตสื่อด้านมัลติมีเดีย

bg1