เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology  Program in Multimedia Technology

+ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก(Graphic Designer) - นักสร้างโมเดลสามมิติ(3D Modeler) - นักสร้างภาพแอนิเมชัน(Animator) - นักออกแบบเว็บไซต์และสื่อปฏิสัมพันธ์ (Web and Interactive Designer)

รายละเอียดหลักสูตร