เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย:
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Technology Program in Photography and Cinematography Technology

สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์สื่อด้านภาพถ่ายและภาพยนตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ฝึก

ทักษะการใช้อุปกรณ์การผลิตในระดับมืออาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้

+ รายละเอียดหลักสูตร

ผลงานวิดีโอนักศึกษา

001น้ำดื่มราชมงคล
00:33

001น้ำดื่มราชมงคล

น้ำดื่มราชมงคล ผลงานของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการถ่…
152
1
0
002 (105 Alone)
03:01

002 (105 Alone)

ผลงานของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร…
96
1
0
003 การศึกษาการผลิตภาพยนตร์เพื่อรณรงค์ให้ครอบครัวสื่อสารเรื่องสุขภาวะทางเพศ
01:36

003 การศึกษาการผลิตภาพยนตร์เพื่อรณรงค์ให้ครอบครัวสื่อสารเรื่องสุขภาวะทางเพศ

การศึกษาการผลิตภาพยนตร์เพื่อรณรงค์ให้ครอบครัวสื่อส…
51
0
0
004 ผลงานของนักศึกษา Green University ทางลัดทางหลัก
01:00

004 ผลงานของนักศึกษา Green University ทางลัดทางหลัก

ผลงานของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร…
80
1
0
005 Green University พลังงาน
01:00

005 Green University พลังงาน

ผลงานนักศึกษา , สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์…
46
0
0
006 Green University พื้นที่สีเขียว
01:00

006 Green University พื้นที่สีเขียว

ผลงานนักศึกษา , สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์…
57
0
0

ภาพการปฏิบัติงานการผลิตภาพถ่ายและภาพยนตร์

อุปกรณ์การผลิตสื่อทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์