สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

เรียนรู้กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง

ช่องทางต่าง ๆ  ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตการตัดต่อภาพและเสียง สามารถ

วิเคราะห์วิจัยด้านการสื่อสาร บริหารสื่อด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

หลักสูตรการเรียนการสอน

  •  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

หลักสูตร 4 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) หรือเทียบเท่า