เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

เรียนรู้การผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งกระบวนการ การจัดการในอุตสาหกรรมการพิมพ์

การบริหาร การวางแผน และควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ โดยฝึกทักษะด้วยประสบการณ์จริงในภาค

อุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้อย่าง

มีคุณภาพและสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

 รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน

  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล และบรรจุภัณฑ์ หลักสูตร 4 ปี

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์์ดิจิทัล และบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรเทียบโอน

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการพิมพ์

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง