เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

dmpr_1200-1024x426

หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
B.Tech (Digital Media Technology)

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ ที่สามารถนำเทคโนโลยีด้านสื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในงานด้านสื่อสารมวลชนในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 3 กลุ่มวิชาชีพ

กลุ่มเทคโนโลยีการออกอากาศ (Broadcasting)

รายวิชาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการออกอากาศ การบริหารจัดการสื่อบนระบบเครือข่าย การออกอากาศด้วยเทคโนโลยีกล้องแบบอีเอ็นจี ระบบเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์แบบอีเอฟพี และการออกอากาศ สตูดิโอเสมือนจริง การสร้างโมเดล 3 มิติและแอนิเมชั่น เทคนิคพิเศษในการผลิตงานดิจิทัลและ การประกอบรวมภาพ

BT

กลุ่มเทคโนโลยีการจัดแสดง (Performance Technology)

รายวิชา การเขียนบทสำหรับงานสื่อประสม ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่องานสื่อแสดง การออกแบบสื่อฐานเวลา เทคโนโลยีสื่อและศิลปะร่วมสมัย เทคโนโลยีเพื่องานนำเสนอในสื่อแสดง เทคโนโลยีแสงและเสียงเพื่อการแสดงบนเวที การใช้โปรแกรมสร้างเทคนิคพิเศษเพื่อผลิตงานเพลง

PT

กลุ่มเทคโนโลยีออนไลน์และอุปกรณ์ (Online and Application)

รายวิชาระบบการแสดงผลเอกสารดิจิทัล การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์อัจฉริยะ การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ สำหรับสื่อดิจิทัล การออกแบบภาพการแสดงผลสำหรับสื่อดิจิทัล การเขียนโปรแกรมขั้นสูงสำหรับงานสื่อใหม่ โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเพื่องานสื่อดิจิทัล

OT

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
CT

กลุ่มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

  • ผู้ควบคุมเนื้อหาด้านสื่อดิจิทัล
  • ผู้ควบคุมด้านเทคนิคระบบปฎิบัติการสื่อดิจิทัล
  • ผู้จัดการและควบคุมการผลิตสื่อระบบดิจิทัล
  • ผู้ควบคุมด้านเทคนิคการเผยแพร่ และการจัดแสดงสื่อระบบดิจิทัล