เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology in Advertising and Public Relations Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารอย่างเป็นมืออาชีพ และผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ตัวอย่างวีดีโอผลงานนักศึกษา

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations Officer)
  • นักวางแผนสื่อ (Media Planner)
  • ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)
  • ผู้กำกับศิลป์ (Art Director)
  • ผู้สร้างสรรค์ข้อความ (Copy Writer)
  • ผู้อำนวยการผลิต (Producer)
  • ผู้ประสานงาน (Coordinator)
  • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)