เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology in Advertising and Public Relations Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารอย่างเป็นมืออาชีพ และผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ตัวอย่างวีดีโอผลงานนักศึกษา

[smartslider3 slider=20]

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations Officer)
  • นักวางแผนสื่อ (Media Planner)
  • ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)
  • ผู้กำกับศิลป์ (Art Director)
  • ผู้สร้างสรรค์ข้อความ (Copy Writer)
  • ผู้อำนวยการผลิต (Producer)
  • ผู้ประสานงาน (Coordinator)
  • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ปรัชญา

บัณฑิตเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นการประยุกต์ ความรู้ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการผลิตสื่อทางด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่และมีความเป็นสากล เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

 รายละเอียดหลักสูตร

bg6

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
2) เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้หลักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์ และจัดการกระบวนการผลิตสื่อทางด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในสื่อสารมวลชน
3) เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ วิจัย และการแก้ปัญหา
4) เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถเสนอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสื่อสารมวลชนรวมทั้งใช้ประกอบการตัดสินใจ และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6) มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์