ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญนภา พัฒนาพิภัทร

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ที่อยู่ : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ :

1.  3D Modeling, 3D Animation
2. เทคโนโลยีความจริงเสริม
    (Augmented reality : AR)
3. เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality : VR)

ประสบการณ์/ความชำนาญที่เป็นประโยชน์ต่อคณะฯ :

1. 
2.
3.

วิทยากร (ความชำนาญเฉพาะด้าน)

หลักสูตร สาขา มหาลัย

ผลงานหนังสือ/ตำรา/งานแปล :

ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ พิมพ์ครั้งที่ จ.น.หน้า ISBN

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ :

ชื่อใบรับรอง ชื่อเรื่อง วันที่รับรอง

ผลงานในลักษณะอื่น ๆ :

ปี ชื่อผลงาน เผยแพร่

ประวัติการอบรม :

ปี ชื่อผลงาน เผยแพร่

ประวัติการศึกษา :

พ.ศ.  ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
                                จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ.  ปริญญาตรี : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
                                จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์การทำงาน :

ด้านการศึกษา (ปัจจุบัน – อดีต)

พ.ศ.         หน่วยงาน               ตำแหน่ง

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย (Professional Development Training Course in University Pedagogy – Finland Model) รุ่นที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ University of Tampere

รายวิชาที่สอน (ที่รับผิดชอบหลัก) :

1. วิชาหลักการแอนิเมชัน
2. วิชาการออกแบบรูปทรง 3 มิติ
3. วิชาการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ

ด้านงานบริการวิชาการ / การเป็นกรรมการ :

ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สังกัด

ด้านการทำงานร่วมภาคอุตสาหกรรม :

ปี ผู้ให้ทุน ชื่อโครงการ ชื่อบริษัท

ผลงานวิชาการ : งานวิจัย

โครงการ/เรื่อง การเข้าร่วม แหล่งทุน การเผยแพร่

ผลงานวิชาการ : บทความวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) :

Bennapa Chartchuea. (2018). Understanding of Beginner Animator Affect Animation Design with Frame-by-Frame Technique. Journal of Advanced Researching Dynamical and Control Systems,Vol.10,06-Special Issue,2018. p.1270-1276.

เบญนภา พัฒนาพิภัทร. โครงการ Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562.