แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

รับข้อร้องเรียนการทุจริต

  • การข่มขู่คุมคาม
  • การจัดซื้อจัดจ้าง
  • การเรียกรับผลประโยชน์
  • อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

รับเรื่องร้องเรียนทั่วไป คำติชม และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ

  • การเรียนการสอน 
  • พฤติกรรมของบุคลากรภายในคณะ 
  • อาคารสถานที่
  • ข้อแนะนำในการปรับปรุงคณะให้มีคุณภาพมากขึ้น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1. ออนไลน์ ผ่าน Website โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้

2. E-mail : mct_ar@rmutt.ac.th
ยื่นข้อร้องเรียนโดยส่งอีเมลไปที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

3. ตู้รับเรื่องข้อเรียน/ข้อเสนอแนะ
อาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

4. ทางไปรษณีย์
โดยส่งหนังสือถึง คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี
ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110