04 กุมภาพันธ์ 2021

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC

เชิญชวนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 3 – 4 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสอบมาตรฐานค […]
24 มิถุนายน 2020

รายงานสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะเทคโนโลยี

17 เมษายน 2020

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

🎉 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 🎉 ภายใต้โคร […]
23 มกราคม 2020

MCT จัดอบรม Streamer และจัดการแข่งขันกีฬา Esports “UNIVERSITY ESPORTS MOBILE EXPO”

          ในวันที่ 21 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ  […]
16 มกราคม 2020

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วม โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 เรื่อง ภา […]