เทคโนโลยีมัลติมีเดียชื่อหลักสูตร ภาษาไทย:
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Technology Program in Multimedia Technology

เรียนอะไรบ้าง ?
– ด้านสื่อปฏิสัมพันธ์
– ด้านแอนิเมชั่น 2 มิติ และ 3 มิติ
– ด้านการพัฒนาเว็บไซต์
– ด้านงานโปรดักชั่น

จบแล้วทำงานอะไร?
– นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (Graphic Designer)
– นักสร้างโมเดลสามมิติ (3D Modeler)
– นักสร้างภาพแอนิเมชัน (Animator)
– นักออกแบบเว็บไซต์และสื่อปฏิสัมพันธ์ (Web and Interactive Designer) และบรรจุภัณฑ์

จุดเด่นของหลักสูตร
– มีห้องปฏิบัติการหลากหลาย
– มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย
– มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญ
– หลักสูตรมีความทันสมัย ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมรายละเอียดหลักสูตร

ผศ.วิภูษิต เพียรการค้า

ประธานหลักสูตร

 

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบปกติ (4 ปี)


สาขาวิชา

รายละเอียด

1เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คุณสมบัติ

1.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบโอน ภาคปกติ


สาขาวิชา

รายละเอียด

1เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คุณสมบัติ

1.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายงานทะเบียนนักศึกษา

โทรศัพท์ :02 549 4507,02 549 4520 โทรสาร : 02 549 4500

เว็บไซต์ :http://www.mct.rmutt.ac.th