คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีโครงสร้างบริหารจัดการหลัก ประกอบด้วย 3 ฝ่าย

โดยแบ่งส่วนราชการตามแผนผังโครงสร้างดังนี้