งานวิเทศสัมพันธ์


International Affairs
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
Slide
PlayPause
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
Slide
1International Agreement (MOU/MOA)(MCT)
International Agreements Faculty of Mass Communication Technology has made agreements with many foreign partner universities to exchange knowledge, research, and
students as well as promote international activities of the faculty.

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้ลงนามความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และนักศึกษา ตลอดจนส่งเสริม
กิจกรรมต่างประเทศต่างๆ ของคณะ
 
Logo Institution Country Coordinator E-mail
Dong-Ah Insitute of Media and Arts Korea Wooyong (Chris) Ahn wyanh55@dima.ac.kr
Ritsumeikan University Japan Prof. Hiroyuki Shinoda hshinoda@is.ritsumei.ac.jp
Meijo University Japan Associate Prof. Mikiko Kawasumi future@meijo-u.ac.jp
Chiba University Japan Prof. Yoko Mizokami mizokami@faculty.chiba-u.jp
Yamagata University Japan Prof. Yasuki Yamauchi yamauchi@yz.yamagata-u.ac.jp
Osaka City University Japan Prof. Hideki Sakai sakai@osaka-cu.ac.jp
Huafan University Taiwan Prof. Lee, Tien Rein trleex@gmail.com
Utsunomiya University Japan Prof. Miyoshi Ayama miyoshi.ayama@gmail.com
Kyushu University Japan Assoc. Prof. Chihiro Hiramatsu chihiro@design.kyushu-u.ac.jp
Hokkaido Information University Japan Mr. Keita Odajima ke-odajima@do-johodai.ac.jp
 
2Student Exchange

- งานสหกิจศึกษา เอกสารสำหรับนักศึกษา

สหกิจศึกษาในประเทศ

- ระเบียบ ประกาศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (12-07-17)
- CDIO Skills Set Survey revision (PC) 22-11-16
- CDIO Skills Set Survey revision (PT) 22-11-16
- CDIO Skills Set Survey revision (TV) 22-11-16
- CDIO Skills Set Survey revision (AP) 22-11-16
- CDIO Skills Set Survey revision (MM) 22-11-16
- CDIO Skills Set Survey revision (DM) 22-11-16
- สก01-03และ04
- สก.01 แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา ce_01
- สก.02 แบบเสนองานสหกิจนักศึกษา ce_02
- สก.03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
- สก.04 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับ ce_04
- สก.05 แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ce_05
- สก.06 หนังสือสัญญาการเข้ารับการปฏิบัติงานce_06
- สก.07 แบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน ce_07
- สก.08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- สก.09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- สก.12 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
- สก.13 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
- สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 01 PC
- สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 02 PT
- สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 03 TV
- สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 04 AP
- สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 05 MM
- สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 06 DM
- สก.15 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(สาหรับผู้นิเทศงาน)
- สก.19 แบบอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

สหกิจศึกษาต่างประเทศ

- ขั้นตอนการขอรับทุนสําหรับนักศึกษา
- สก.01 แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา
- สก.02 แบบเสนองานสหกิจนักศึกษา
- สก.03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
- สก.04 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์
- สก.19 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์
3International Conference  
International Conference   Faculty of Mass Communication Technology was a host of the 1st Asia Color Association conference in 2013 and the 4th Asia Color Association conference in 2018. The 1st Asia Color Association conference in 2013 on “Blooming Color for Life” was held at Faculty of Mass Communication Technology, RMUTT on 1-14 December 2013. 231 participants are coming from all over Asia. The 4th Conference of Asia Color Association ACA 2018 on “Inspiration in Color” hosted by the Faculty of Mass Communication Technology. The conference was held in Chiang Mai on 5 – 8 December 2018. Many participants are coming from all over Asia. In other international conferences which are held by other organizations, many students and staff participate every year. They are not only visitors but also presenters at the conference. MCT’s staff was invited to be an invited speaker. MCT students present their work both in oral sessions and poster sessions.   การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 ครั้ง ได้แก่ The 1st Asia Color Association conference in 2013 และ The 4th Asia Color Association conference in 2018. The 1st Asia Color Association conference in 2013 ได้จัดขึ้นในวันที่ 1 -14 ธันวาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในหัวข้อ “Blooming Color for Life” ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 231 คน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ The 4th conference of Asia Color Association ACA 2018 ได้จัดขึ้นในวันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ “Inspiration in Color” ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนยังได้เข้าร่วมในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่นทุกๆปี นักศึกษาและอาจารย์ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทั้งใน oral sessions และ poster sessions มากไปกว่านั้น อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเคยได้รับเกียรติให้เป็น Invited speaker และ Keynote speaker ในการประชุมระดับนานาชาติอีกด้วย
4International Co-operative Education
International Co-operative Education  This program is an opportunity for fourth-year students to get the internship experiences onboard for approximately 3-4 months. They learn work-life with the real working situations, learn to do the experiment and research in the academic internship program, get advice from the experts and professors, and learn about a new culture.   สหกิจต่างประเทศเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์หารทำงานในต่างแดน โดยมีระยะเวลาทั้งหมด 3-4 เดือน นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานจริงจากสถานการณ์จริง ในกรณีที่ฝึกสหกิจกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและได้เริ่มต้นวิจัยโดยมีผู้เชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัยคอยให้คำแนะนำ  
5Foreign Visitors
  Visitors Faculty of Mass communication Technology welcomes all visitors from aboard to do joint research,visit the faculty and laboratory, discuss, exchange information, etc. There are more than 50 people both experts and students from aboard visit MCT.

ผู้เยี่ยมเยือนต่างชาติ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนตอนรับผู้เยี่ยมเยือนต่างชาติหลายท่าน โดยแต่ละท่ามีวัตุประสงค์ในการมา การเยี่ยมชมคณะที่แตกต่างกัน เช่น เยี่ยมชมการเรียนการสอน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย และพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนยินดีตอนรับผู้เยี่ยมเยียนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลทั่วไปทุกท่าน  
6International Lecture and Seminar 
International Lecture and Seminar  Many international experts are invited to give lectures to MCT staff and students and take in seminars by Color Research Center, MCT since 2015. Students and staff of MCT get knowledge from international experts. Also, they can adjust the knowledge with their work and project การบรรยายและการสัมนา  ศูนย์วิจัยสี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมากมายมาบรรยายทั้งในห้องเรียนและสัมมนาให้แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง มาให้ ความรู้ที่จะเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่นักศึกษาอาจารย์ในการเรียนการสอนหรือการทาวิจัย
7E-cards
8Annual Report
9Contact

ข้อมูลติดต่อ งานวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ (Head of International Affairs)

รองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ Assoc. Prof. Dr. Chanprapha Phuangsuwan E-mail: Phuangsuwan@rmutt.ac.th, karamennn@gmail.com  

จ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (International Affairs officer)

นางสาวภาพพิมพ์  ชื่นใจ Miss Pappim Chuenjai E-mail: pappim_c@rmutt.ac.th, pappim.chuenjai@gmail.com Telephone: +66 2549 4538 Address: Color Research Center, 4th floor of Faculty of Mass Communication Technology, RMUTT เบอร์โทรติดต่อ 02-5494538 หรือสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ ศูนย์วิจัยสี ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน